Egandjo lyomapole ga Kora lyuundulilwa ko2016

0
348

Oshiithanene shoKORA All-Africa Music Awards osha undulilwa komeho okuza komwedhi tu uka oku falwa kuMaalitsa omumvo taguya. Selma Neshiko ote tu kuthileko.

Windhoek- Oshiithanene shegandjo lyomapole shoka sha li sha thanekwa okuningwa momasiku 13 ga Desemba nuumvo osha undulilwa komasiku 20 ga Maalitsa 2016 opo shikale oshitopolwa shetyapulo lyemanguluko etimi 26.

Egandjo lyomapole olya li tali ningilwa pohotela yopondje ya Venduka yedhina Windhoek Country Club Resort and Casino. Oshiithanene shika osha tseyika nawa moku humitha komeho oshikondo shomusika muAfrika, niituthi yomonakuziwa kohi yedhina ndika oya li ya kalwa kaanamadhina noonkulungu momusiki ngaashi, Angelique Kidjo, Kofi Olomide, Miriam Makeba, Thandiswa Mazwai, Michael Jackson, Shaggy, Rihanna, Salif Keita na Oliver Mtukudzi, okupopya ashike yamwepo.

Melongelokumwe niikodopangelo ngaashi Shomudhingoloko nOmatalelopo, shElongo, Uunkulungu nOmithigululwakalo naashoka shOmauyelele nOmakwatathano gopashinanena aalongekidhi yoshiithanene shika oya tula uukuni kumwe melongekidho lyasho.

Ominista yOmidhiingoloko Pohamba Shifeta okwa ti elongelokumwe ndika  olya kankamekelwa keitaalo kutya oshikondo shuunkulungu otashi dhana onkandangala mekoko lyomahupilo, nongeyi otashi kwatha mokushonopeka oluhepo tashi pitile muutalelipo, omithigululwakalo  uunkulungu  nomoshitopolwa shokweetapo sha muunkulungu.

Okwa  zimine kutya oshiningwanima shika otashi ka etela omatalelopo moshilongo uuwanawa oshowo kutya oshikondo shomauyelele nomakwatathano gopashinanena oshowo oshikondo shuunkulungu ayehe otaya ka mona uuwanawa uuna oshiithanene shika oshinene shaningilwa moNamibia.

“Olyo eitaalo lyetu kutya oshiithanene sho Kora otashi ka enditha omatelelopo gongushu, otashi ka pa aakuthimbinga melongekidho nomoshiithanene shoshene ontseyo yankene iinima ngaashi shika hayi longekidhwa noku ningwa, otashi ka gandja ompito opo mboka taya kwathele ya mone uunongo, uunkulungu nontseyo ompe. Oshiithanene otashi ka gandja wo iilonga yopakathimbo sho tashi ka konga omayakulo kaayakuli aaNamibia. Naashika otashi ka etela mbaka iiyemo okupitila ngaashi momusiki  oshowo mokulongitha omakwatathano gopangodhi, naashika otashi tsu kumwe nomathaneko goshilongo geyokomeho pamahupilo,” osho a ti.

Okwa itaala ishewe kutya Kora oyo ompito yiikalekelwa opo pu tungwe omakwatathano gelongelokumwe  pokati kepangelo nomahangano gopaumwene mokulongekidga oshowo okupititha oshiningwanima shika oshinene, tashi yelekwa mesimano sha faathana naashoka shoka America shedhina American Grammy Awards.

Shika otashi kakala oshiithanene moshimpungu shomusiki tashi edhililwa kuNamibia , okuza tuu nkene Oshitunda Shomapenda shali sha wilike nokupitha ethigatathano lya Miss Universe omumvo 1995. Iiyithanene yoKora ya ziko oya li ya wilikwa nokuningilwa moSouth Africa, Ivory Coast na Burkina Faso. Omutoti gwomapapa ngaka oye Ernest Adjovi , nokwe ga thikamekelepo omumvo 1994, okuhumitha komeho oonkulungu dhomusiki menenevi Africa oshowo iilonga yawo muka nopondje yoongamba dha Africa oshowo okuhanganitha oonkulungu ndhika dhaAfrika pamwe naamwayina mboka ye li koombinga adhihe dhuuyuni wetu tashi pitile momusiki nomuunkulungu wulwe.

Kora-awards-annoucement

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here