Ekengho lovalumenhu

0
352

 

OSHAKATI –Ovanambelewa voshikondo sheyandjo lomauyelele palongelokumwe noshikondo shOundjolowele , Nawa Life Trust, USAID nehangano loGlobal Fund ova shakeneka ovanyasha va dja komahangano a yooloka nokoikandjolonga imwe po mepangelo va yandje omaliudo avo kosheetwapodilaadilo tashi kumike ava op ovalumenhu ovanyasha va ye koipangelo popepi navo va ka kenghwe. Eshakeno novanyasha 30  ola ningilwa pombelewa yoshikondo sheyandjo lomauyelele mOshakati oshivike sha ya.

Ouyelele, owa yandjwa komunambelewa Bonifasius Paulus woshikondo sheyandjo lomauyelele tashi longele kumwe noshikondo shoundjolowele nonghalonawa  pamwe yo nomahangano taa longele kumwe nepangelo okuweda keenghendabala dekandeko loHIV/AIDS nhatu da kala po nale kutya, kala nakaume umwe, longifa ongumi  ilo li kalela ngee oto shi dulu.

Ongudu yovalumenhu omayovi 16 341, ova kenghwa nepangelo ola tengeneka ongudu yovalumenhu 330 128 va kale va kenghwa okuka fika komudo 2016.

Omakonaakono a ningwa moilongo yomoshitukulwa shaAfrika umbuwanhu Kenya, Uganda naSA okwa koleka kutya ovo va kenghwa ova amenwa okuhakwatwa koHIV/AIDS shi fike peepelesenda 60. Omukalo ou owa tamekwa  moshitukulwa shaZambezi  mu Juli omudo 2014, nowa andjanekwa moitukulwa ikwao yoshilongo neudo.

Ovanambelewa voproyeka ova shakeneka ovanyasha moitukulwa itano ya hoololwa mo va pwilikine eliudo lovanyasha ve lilepo omahangano  a yooloka moitukulwa Oshana, Ohangwena, Kavango, Khomas naZambezi okungonga po omadilaadilo taa ulumike ovalumenhu ovanyasha va kufe etokolo diva okuya koipangelo yopopepi. Osheetwapo sha ngongwa po otashi ka pita meeradio domalaka a yooloka moNBC nomoTV oku kumika ovalumenhu veedula dopokati 15 -49 va kufe etokolo lokuya koipangelo va ka konge eyakulo eli, kwa teelelwa  novakainhu vavo va yambidide ovalumenhu vavo va tokole nokuhe na oumbada neliudo kutya ova yambididwa mekengho. Osheetwa po shovakufimbinga okudja moitukulwa ya yooloka otashi pwilikinwa manga opo etumwalaka tali ka tumwa  momhepo meeradio domalaka moNBC nomoTV okutameka Maalisa 2016.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here