Veli 120 vapewa eedjapo poCOSDEC

0
345

 

LÜDERITZ- Ovalongwa veli 120 ova pewa eedjapo momaifano ayooloka oo va likola pendiki loCOSDEC mo Lüderitz, konima yo madeulo oule weehani heyali.

Eyandjo leedjapo olali polipale la ST Pieters mo Lüderitz omutenya wOmaandaha oshivike eshi.

Omukulunhu wiliki po COSDEC Suzan Ndjaleka okwa tumbula kutya endiki lo COSDEC ohali yandje omadeulo  pa kuyandja ounongo kovanyasha  , opo vadule oku kakonga oilonga ngee vamane omadeulo. Ile vaka etepo oilonga ku vo vene, nokuyandja yoo oilonga kuvakwao, pakulongifa ounongo oo valikola mendiki eli.

Oonaku pewa eedjapo ova mona omadeulo moku fitulula nokupangela ominino yomeva, okuxwikila, mokutunga omatungo, Omadeulo mounambelewa no Computer oshoyo mokulongekinda nokuteleka eendja,

Ndjaleka okwa pandula unene ovalongwa ava eshi vakala nokulitulamo, nokwa tumbula kutya omulongwa oo eli dingi momadeulo ounambelewa okwa pewa opo eke lideule oule weehani 6 fiyo 12 komhina ya Scorpion Zinc ko Rosh Pinah, nomulongwa ou ashikulako okuli te lideula moshihakulilo shepangelo mo Lüderitz.

Okwa kumaida ovalongwa, opo va ka tule moilonga osho va likola. Ta fatulula omalalakano endiki lo COSDEC kutya olo oku yandja omadeulo, ndele haku yandja ile okukongela ovanhu oilonga.

Ovo va mona eedjapo ngaashi mounambelewa oshoyo mo Computer vamwepo oveli ovanailonga metanga lopolifi, omanga vamwe oveli ovanailonga momauminsteli a yooloka modoolopa, vamwe kavena oilonga.

Kombinga yaavo vamona omadeulo ngee omo matungo ile omo kupangela ominino yomeva , omuna ovanailonga vadja  momahangano ayooloka mwakwatelwa elelo lodoolopa, nehangano lo Namport. Ndjaleka okwa shiiva ovanyasha ovo veli momaumbo opo veke linyolife opo va dule okumona omaunongo ayooloka mendiki lo COSDEC.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here