Ya tameke okugongelela etungo lyongeleka epe mOnayena

0
430

 

ONAYENA – Ngaashi aakwanegongalo yegongalo Onayena yali ya tokola okutunga  etungo epe  lyongeleka megongalo lyawo, ondungethaneko ndjika oya tulwa miilonga sho aakwanegongalo ya tamekekele noku gongela oshimaliwa petameko lyomwedhi nguka.

Pethimbo ndyoka aakwanegongalo naanangeshefa oya li ya gongala opo ya tameke noshinyangadhalwa shotango, shoku gongelela etungo lyongeleka ndjoka ompe.

Oshinyangadhalwa shika oshali mekwatelo komeho lyomunangeshefa  Abisai Nendongo ngoka eli wo omukwanegongalo gwegongalo ndyoka.

Nendongo okwa li eshi holola kutya oya tokola opo ya tameke noshinyangadhalwa shawo shotango opo ya gongelele etungo lyongulu  yOmuwa.

Pethimbo lyegongelo lyoshimaliwa oshikando shotango aalongekidhi oya tulilepo ethigathano lyowina sho aalongisikola mewiliko lya tate Laban Shapange, ya li ya thigathanapo na Abisai Nendongo kumwe naanangeshefa ooyakwawo.

Egongelo lyoshimaliwa ndika lya ningilwe pethimbo lyelongeloKalunga Osoondaha yotango yomwehdi nguka moka aasita oomvalele dhaNayena oshowo mboka yomagongalo gopuushinda yi ile okutala shoka tashi ningwapo. Nendongo okwa li a tseyitha kutya ethaneko ndyoka ye na olyo okutameka iilonga yokutunga ongulu yOmuwa ndjika yaNayena okutameka kuyele omumvo tu uka. Okwa tsikile a ti etengeneko olyo ndika kutya ongelki ndjika yi kale ya manithwa meni lyomimvo mbali tu uka. Okwa ti ye ina tila nokunomukumo kutya otaya kala ya gongela sha gwana okumanitha iilonga mbika ngaashi sha thanekwa.

“Otwa thaneka ongeleka ndjika ompe yi tungwe pamuthika gopashinanena elela yo oya pama nonene opo aakwanegongalo yetu ya kale taya gwanamo, nonande tayi ka pula oshimaliwa oshindji otatu ka longa twaana ezimbuko opo tu etepo oshimaliwa shoka tse tu yi thikamithepo,” Nendongo ta ti ngaaka.

Omusita gwegongalo Onayena, Nikanor Shuukwanyama okwa ti egongelo lyoshimaliwa ndyoka lyali lya ningwa olye endele nawa noonkondo. Pompito ndjoka okwali kwa gongelwa nookuli oshimaliwa shoN$536 579, mbyono Omusita Shuukwanyama a ti ota yi ka  tamekitha omikanka nomakankameno getungo lyongeleka ndjika ompe.

Oyendji yomaanangeshefa oyali ya gandja omakwatho no yu umbu oshindji. Okwa li woo kwa ningwa omauvaneko ge thike poN$4 200, oongombe mbali,iikombo oshowo oondjuhwa.

ElongeloKalunga esiku ndyoka olya li lya mwenyekwa koongundu dhomalwiimbo ngaashi Shaandathikimo, Imba Tanga Omuwa, Enda Neilikano, Tusilohenda na Faleniko Evangeli. Euvitho olyali lya ningwa kOmusita omuwiliki megongalo Onyaanya, Eino Ekandjo, ngoka wo omimvo dha piti a yakulile egongalo lyOnayena.

Shuukwanyama okwa pandula ayehe ya gandja omakwatho momaludhi ga yooloka, ta pandula aakwanegongalo Onayena sho yi itulamo , ta ti oya longekidha iinyangadhalwa oyindji , opo ya vule ya mone oshimaliwa sha gwana yo iilonga yi kale ya tameka mbala.

Construction-Pastor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here