Kongeni ehungomwenyo manga kuyele

0
361

 

ONDANGWA – Aahungimwenyo moshipangelo shaNandjokwe otaya indile aantu ayehe okuza poomvula 18 kuya pombanda ya kale haya kongo ehungomwenyo manga kuyele uuna yi iyadha yeli muupyakadhi.

Melissa Katupao gumwe gomaahungimwenyo moshipangelo shika ngoka ati oombelewa dhawo moshipangelo shaNandjokwe odha eguluka   okuza otundi 8-5, ihe ngele opwe ya omuntu a pumbwa ehungomwenyo meendelelo konima yootundi dhiilonga oondohotola ohadhi vulu okuya  ithana yo ya gandje ekwatho mbala.

“Moshigwana omuna aantu taya mono iihuna, yena omaupyakadhi no ka ye na mpoka ta ye ga hokolola, olundji oha ya kala owala ya kikimba nomitenge dhawo sigo dheya tono dho dhi ke ya fale momapuko, yalwe oye wete kutya ngele oya popi omaudhigu ngoka yena kaahungimwenyo otaya yolwa , ashike shoka hasho onkee ta tu indile kehe gumwe a konge ehungomwenyo ye a kwathelwe,” Katupao ta ti ngaaka.

Paulina Ilonga naye wo omuhungimwenyo okwa yelitha kutya gamwe gomomaupyakadhi ngono aantu oyendji yena noya pumbwa okuhungwa oomwenyo ongaashi elongitho lyomalovu niingangamithi, omahepekathano gomomagumbo. “Omaupyakadhi ngaka ohaga gwililepo aantu  shono olundju hashi eta omaimangeleko oshoka omuntu okuwete anuwa uupyakadhi owundji no ita vulu oku wu humbata onkene omuntu a tya ngaaka oha tokola opo a hulithepo onkalamwenyo ye shono shaana nande elago lyasha,” Ilonga ta ti.

Ilonga ta ti omaupyakadhi ngano ngele omuntu ina konga ehungomwenyo ohaga eta okwaahena mbili, ne thimbo limwe ohashi kwata uuluyi womuntu ngo.Ta indile ayehe mboka yeli moonkalo tadhi limbilike ya talelepo aahungimwenyo yo ya kwathele pamukalo ngoka aahungimwenyo ya dheulwa nago.

Aahungimwenyo mbaka taya ti ehungomwenyo ndika ohali ningwa oshali onkee taya indile aakwashigwana ya longithe omayakulo gawo, yo ya talalekwe koomwenyo.  Ohaya gandja woo ehungomwenyo kwaamboka taya nyengwa okutaambako oonkalo, oshowo mboka taya lumbu nomikithi dhi ili nodhi ili, yo ya vule ku tsikila noonkalamwenyo dhawo yena ombili yokomwenyo ndjoka omuntu kehe a pumbwa.

Taya tsu omukumo aantu kaaya tege uupyakadhi wuya gwililepo ashike naya konge ekwatho, oshoka aahungimwenyo oya tulwapo nelalakano lyokuhunga oomwenyo dhaantu mboka yena omaupyakadhi no taya hepekwa pamadhiladhilo, yo yaana ombili momagumbo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here