Ndowishi a gandja iilongitho yomaudhano kuNamibia

0
240

 

ONDANGWA-Omukaleliposhilongo gwaNdowishi moNamibia Christian Matthias Schlaga okwa gandja iilongitho yomaudhano kolutu luudhano woVolleyball kuumbangalantu oshiwike sha yi mOndangwa.

Iilongitho mbika oya kwatelamo omatanga goVolleyball, omatanga getanga lyomokambamba, ookola noonete dhoVolley.

Schlaga okwa ti nando iilongitho mbika ka yi shi oyindji okwa tegamena kutya ota yi ka etapo omalunduluko omanene moonkalamwenyo dhaadhani oyendji miitopolwa yokoNooli.

Omaudhano ogo oshinima sha simana meputuko lyokanona oshoka ota ga vulu okupatulula uuluyi waalongwa molwashoka olutu halu ningi omadhewo oluna uundjolowele nomuntu oha vulu oku dhiladhila nawa.

Okwa ti oyena ekwatathano ewaanawa na FIFA nopena oompangela okutunga uupale miitopolwa yokoNooli oshoka oya fa ya ningililwamo ngele ota shi ya kuupale wu li pamuthika.

Okwa ti uupale womaudhano owo ehala lina egameno moka uunona tawu vulu oku kala nokwiinyanyudha pwaana elongitho lyiingangamithi niikolitha.

Omunashipundi guudhano woVolleyball koNooli Mwita Sikopo okwa ti iilongitho mbika oye ya tsike omawawa oku adha aantu oyendji nokutaandeleka elaka lyomaudhano miitopolwa yokoNooli.

Okwati iilongitho yokatanga komokambamba ota ye keyi pa ehangano lyuudhano waanasikola lya tseyika nawa NSSU omanga iilongitho yo Volleyball ta yi kala momake gehangano lyoVolley.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here