Oshiindingili sho mainyanyudho mOnayena

0
343

 

ONAYENA – Aagundjuka moshikandjohogololo Onayena oya longekidha esiku yomainyanyudho ga dhenga mbanda oshowo iipindi. Omainyanyudho ngano pamwe niipindi oga thanekwa ga ka kaleko okutameka omasiku 17-20 ga Desemba nuumvo.

Gumwe gomaalongekidhi yoshiindingili shika Martin Antindi okwe shi yelitha nawa kutya oya longekidha opo momasiku ngoka ku ka kale omainyanyudho dhingi, yo mba taya landitha iinima yawo unene aagundjuka ta ya kala ta ya ngeshefa.

“Shino otashi kala oshikando shotango sho aagundjuka mOnayena ta ya longekidha oshiithanene sholudhi nduka, ohatu mono iikandjohogololo yilwe mOshikoto hayi ningi omalandithilo nesiku lyomainyanyudho, ashike moshikandjohogololo shetu inashi ningwamo nale onkee twa tokola opo ondjodhi yetu yitse, tse tu tale kutya otashi ende ngiini,” Antindi ta ti ngaaka.

Antindi okwa gwedhapo kutya enenedhiladhilo lyawo oya hala opo aagundjuka mOnayena ya hangane yo ya longele kumwe mokukondjitha oluhepo nonkalo yokwaahena iilonga moshilongo. Ta indile aakwashigwana ya holoke yo ya gandje omukumo noku yambidhidha moshiindingili shika.

“Etsakaneno ndino otali ka kala pomukalo gomainyanyudho mono twa tegelela ku ka kale ethigathano lyokakadhona dhingi moshikandjohogololo shono tashi ka ningwa momasiku 18, omaudhano gomaludhi ga yoolokathana, mono oyendji ya tameke nale okwiinyolitha, otwa hala tu kale twa hangana tse tuna ombili nelongelokumwe oshoka aagundjuka otse esipa lyombunda yoshilongo nongele itatu kambadhala kapuna shoka tashi ningwapo,” Antindi ta gwedhapo ngaaka.

Oshiindingili shino otashi ka ningilwa mosekundeskola yaNehale momudhingoloko gwaNayena, okwa tegelelwa ayehe mboka yena ehalo ya ka landithe uushikependjewo wawo natango ya kale nokwiishangitha, naashino otaye shi ningi inaaya futa nande osha. Otaku indilwa ya kale ya aleka omahala gawo yo ya kale yeshi mpoka taya landithile. Oyendji yomwaamboka ya tegelelwa aanangeshefa aashona noyopokati mboka taya kambadhala nokuhumitha komeho oonkalamwenyo dhawo.

Pethimbo lyethigathano lyokakadhonadhingi okwa tegelelwa omuhikingalo The Dogg oye a ka kale ta mwenyeke esiku ndyoka, oshowo aahikingalo yopomudhingoloko, yo ya gandje uunongo mboka yena.

Antindi okwa gwedhapo kutya shino oyeshi ningi ongomalolelo yo ya tale kutya  tashi ende ngiini. Ta ya uvaneke kutya shino oshikando shotango, ashike hasho tashi kala sha hugunina.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here