TUYENI KOLUPALE LA TUYENI: Omuhombolwa nale okwa li ashike vati afa omupika

0
355

 

Onale twali oilulu! nale twali oilulu, mboli oinyenye otai uya ngo!
Aka okwali okaimbillo taka imbwa kumeekulu Mukwahepo wa Kakoto, omanga kwali ta tende eengongo daye omanga omushamane waye kwali emu talela meemalungushu ta puku komutwe. Eshi oshali konima ashike  yomafiku avali, manga vali tava pwilikine oladio yOshiwambo tai fatulula kutya eeveta adishe moshilongo odashendja. Ovakulukadi navo ovena oufemba okufyuulula ovashamane vavo.

Omushamane wameekulu Mukwahepo okwali a dengwa komutima kehokololo olo kwali la pitifwa kepangelo kutya, ovahomboli aveshe nava kale tava taleko ovahombolwa vavo ngaashi veli nova pambele vavo. Oo vali omaliko aeshe eli meumbo okuna okutukulwa kwaava vavali, ngeenge umwe adjamo momwenyo ile va tokola okuhengana.

Ta! tatekulu Haufiku yaKapula okwa ninga omafiku vati afya ombinga imwe ye ita popi nande nande. Okwali ashike ta puku komutwe luhapu luhapu. Vati konima yomafiku avali eshi adja moshipangelo okwa popya mokule ta xukula ehodi nde ta ti, ‘hano epangelo olilayi eli vakwe? Eshi la hala tu kale hatu fyuululwa kovakulukadi olishi ngo nokutya eengobe dimwe edi tu kwete ohadi vava moikola?’

Omolwoupika wa kala tau pikwa ovahombolwa mefimbo lonale, konima yemanguluko epangelo ola ya poshitaafula noku lundulula eeveta nomikalo adishe da kala hadi ningilwa ovahombolwa kovashamane vavo mounyuni wonale.
Monale ngeenge taku talika omukulukadi eya okuhombolwa, oshili ka kwali naana shili dule nomunhu ou eya okutalelapo nena ye mongula tashuna keumbo lavo. Ashike oto hale vali okutya omweenda okuli ngoo nawa molwaashi ngeenge tashuna okwali ha pewa okamulongelo a twaalele.

Ovashamane vonale okwali hava ningi ovanhu ovapika vo navali okwali vena onyanya ilulila itai nuwa nande omeva. kwali komukulukadi eya okuhombolwa, ashike oomeekulu ovakala ngo veli didimikila eehombo davo edi dilula shondungu.
Oilonga aishe ya kala ha ilongwa momaumbo okwali ili komapepe ovakulukadi ava veya okuhombolwa, vo otava longo vo ota va dengwa ngaashi eendoongi ngeenge ta di pulula.
Omushamane kwali to hange ta denge omukulukadi waye ndele oto hale kutya na pamwe ota denge nande ombudi yemu vakela eengobe daye. Ashike eembole edi ka kwali ne ena apa te ke di lopota ngaashi mefimbo lopaife hamu ke shityako kopolifi. Omukulukadi ta dengwa ndele shima ngo la ningine oye ngo felende ya ye ta kondjifwa a nyongofole nokuli nande ino hala noipute yoye kofingo. Ndishi oomeme vamwe paife nge vadengwa ohava ka yala pedu.

Oupika owa kala ngo ne tau dana onghadangala osheshi ohole yovashamane kovakulukadi vavo mokutonga oshili okwali ixupi. Molwaashi ovashamane vonale ova kala ve linekela kutya, omukulukadi ngeenge okwa hengana iha kala naana ena naye shili shaashi ovakulukadi okwe va hombola veli va hetatu.
Eshi osha kala she li ulika nokutya opafa ngo pakala pena okaningililamo nodino yokudina omapata ovanhu molwaashi ovakulukadi okwa kalwa kwaitavelwa kutya ovena ashike omaluhepo eehombo. Eliko lameme mefimbo lonale ongeenge ena ohombo yaye.

Owa pumbwa okupwilikina nawa to mono kutya ounyuni ne eshi ta we ende tau shendje hano owadja naana peni naapa wauka. Omushamane ou ngeenge okwa tameke inahala vali omukulukadi, okwali helipate okulyata moshivelo shodjuo yaye noku tameka ta tondo oikulya ei ha teleke. Yee temu pula kutya, hano oho ningi omafiku a ngapi ino likosha tu ove? Ye ta fiye omate pedu.
Monale ovashamane ava kwali vena omaliko ngaashi eengobe ha dimaneko oyana ilo omapya a manako omukunda aushe, molwaashi novaidililwa vaye okwa li vahapu.

Hano nomukulukadi nande oku kale a pikwa ye ta dengwa afa epakete, oumbada waye owa kala haukala apa kutya ngeenge okwa fiyepo oshipuna eshi. Nokuli omukulukadi ngee okwa henganene kooina, ina oye kwali he mu shuna koohombo. Te muula omalaka kutya shuna kohombo yoye oshike shekukufako? Nafye otwa kalela detu dilula.
Kounyuni okwa kala oixuna, vati meekulu umwe ota pula okamona ka hengana, keya kanataulwa nomapokolo ko ita ka dulu okupopya ndele nokweenda ota ke endele ombinga imwe, ta ti;  oshike sheku kufa kohombo hano? Odidi tai nyamukula ina; omushamane okuna onyanya, ohai dengwa keshe fiku lakapitile.
Vati omukulupe okwa yamo: ‘Hano omushamane woye okuna        onyanya noikulya kaanave?’ Odidi tai nyamukula: ‘Ahowe meme omunhu oye ashike ena oshidenga sha keshe fiku. Meekulu tapula vali nomwenyo waye wadjalela: ‘Ouvalelo wovakulunhu ndishi ohamuli ngo tamu kuta? ‘Eheno meme ohatuli nonguloshi onda dengwa ngo nde hatu kalya ouvalelo, hano shuna kohombo yoye ino likilange oipute wa dengwa ame nande waa.’

Omukulukadi mefimbo lonale ngeenge okwafiwapo komuhomboli waye, axulifa, nye ndishi mwakala ngo mwakoneka nawa kutya, ovashamane nghe ngo vakala ovo ngo have ka tatula tete?
Mefimbo lonale ngeenge owa hange omukulukadi eli meefya damwene, oshili okwali hakala eli moluhodi lakula itali nuwa omeya. Okwali hakala ta kwena moshili tadi omahodi, hangaashi mefimbo lopaife. Pena ngo vamwe hava kala tave livaeke omate pomesho opo vaendele pamwe neefya damwene, eisho limwe tali tale omaliko aa a fiilwapo.
Hano okufiwapo komuhombolwa mefimbo lonale, okwali ha ku luluma noha ku denge shili komutima womufiyekadi ou, molwaashi okwatya ngo paife meumbo ota tewa tewamo ndele tashuna kooina oku adile. Efimbo limwe nokuli ovakwao vomushamane ile ovatekulu okwali have mu twikepo eendaka nokutya kashiimba oye ngo adimako kuxekulu.
Otaku tiwa vamwe okwali hava fiyepo omaumbo aa omanga neenghali dovaholike vavo inadi djapo, hashilandula kokutya okwalyapo omupambele wavo. Ne ka  tatule manga navo inava dimako noikulumbwati, nonande oshili ava kavena eshiivo lasha navamwe ova kala nokuli ihaa va talelepo hekulu ndele oveyako ashike fiku axulifa.
Oomeekulu ova kala nale tavali oipyu noitalala, eshi ne tashiku kumwifa omunhu waKalunga otatewa ashike eli eenyala dongaho, omanga oilya ei ta vali meenghali oye eilima neengobe natango edi tavadipaya ounona vaye va kala tave dilifa, ashike otava twile mumwe novana vaye ovakwanedimo kavelilemo omo.
Oshili onale mwali oilulu mboli ounyenye opo tauya, panduleni epangelo eshi la lundulula  aishe yonale, ashike omwamona omito keshe fiku la ka pitile mwakalela eemangulilo tamu tukula omaliko pokati, heeno ashike efimaneko lehombo kamu likwete vali nande ongaho, omuvakwete nawa shili.
JOHN YA TUYENI
MRTUYENI76@GMAILA
CELL 0812988549

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here