Ambunda na Naidjala ya sindana, …Uushona a dhengwa…

0
407

 

 

WINDHOEK-Enyakwa lya Namibia lyoInternational Boxing Organization (IBO) Super Bantamweight, Paulus ‘The Rock’ Ambunda olya gamene epaya lyalyo sho lya dhenge omukondjithi gwalyo shu ukilila konima yomadhingoloko 12.

Ambunda okwa sindana niitsa mbyoka a pewa kaagandji yiitsa ayehe yatatu taya tsu kumwe kutya oye omusindani guudhano mboka mokudhenga Jason ‘Nugget’ Cooper moshinyanga sha Ramatex moVenduka Olyomakaya ga yi. Omudhengingonyo omuNamibia oye a kala mewiliko lyolugodhi nduka okuza petameko sigo opehulilo lwalyo. Omukondjithi gwe omuAustralia okwa kala noku henuka ethimbo olindji sho enyakwa lyemu tidha okuza tuu sho okatenda kedhingoloko lyotango ka dhenge sigo opehulilo lyedhingoloko 12.

Nonando aagandji yiitsa yamwe oya gandja iitsa yiilyathane popepi pokati kaambokisi mbaka yaali, sho gumwe a gandja iitsa 12 ku Ambunda a thigapo omushongi gwe omanga yaali ya gandja iitsa yi lyaathane popepi ngaashi mbyoka 115-113 naambyoka 113-111, oshili oondjika kutya Ambunda okwa sindana pwaana omalimbililo sho kehe gumwe emu mono kutya okwa li lela ta dhenge oongonyo tadhi topa dho otadhi kwata nawa omukondjithi gwe. Iitsa mbyoka ya gandjwa ita yi ulike nando nawa uushili wa nkene Ambunda a kondjo neitulemo nokuza omazigudhe moku hingila omukondjithi gwe gwothika onde koongodhi ethimbo alihe lyolugodhi lwomadhingoloko 12. Oshi li nawa kutya  Cooper okwa li ta umbu oongonyo odhindji ngaashi tashi vulika, ihe odhindji dhomudho odha dhenge ombepo omanga Ambunda ongonyo kehe uumbu okwa li oodheka pehala lyontumba yondjika oya kwatapo nawa  ngaashi sha tegelelwa. Nopehulilo Ambunda okwe shi pondola okupopila epaya lye sho aagandji yiitsa ayehe ye mu pe olugodhi pwaana nando oongo elu gandja ku Cooper.

Molugodhi lwa landula ndoka olunene, Immanuel ‘Prince’ Naidjala okwa kondjo wo neitulemo noku dhana nawa omukondjitthi gwe omu Tanzania, Nasibu Ramadhani momadhingoloko 12 mokukondjela epaya lyaana mwene lyoWorld Boxing Organization (WBO) Welterweight.

 

Momadhingoloko gopetameko aambokisi mbaka yaali oya li taya talathana nkene haya umbu oongonyo. Omuumbi ngonyo omuTanzania okwa li konyala a tule omuNamibia muudhigu ihe Naidjala na ye okwe mu yamukula wo noongonyo dha pama .Medhingoloko etine Naidjala okwa tameke okuwilika olugodhi okuza mpoka nomedhingoloko etimulongo okwa dhenge omukondjithi gwe eta gwile pevi.Nonando nguka okwe shi pondola okuthikama po omanga omuhikihiya inaa mana oku yalula sigo okomulongo. Naidjala okwa tameke ena oonkondo  sho uudhano wuuka pehulilo nonando okonyala a gwile pevi sho omukondjithi gwe emu pepo ongonyo yimwe ya nanwa, okwa pandula oongodhi ndhoka dhe mu kwathele opo a kale a thikama natango.

Aagandji yiitsa ayehe oya gandja olugodhi ku Naidjala miitsa ngaashi tayi landula 117-110, 118-109 oshowo 118-109.

Ngaashi kwali sha tengenekwa muudhano pokati ka, Sacky ‘Izinyoka’ Shikukutu na Betuel ‘Tyson’ Ushona, okukondjela epaya lyo IBO Africa Welterweight Champion Izinyoka okwa yuguko epaya ndika oshoka ye oye a li ta kondjo neitulemo okuyeleka nenyakwa Uushona.

Olugodhi olwa pewa Shikukutu konima yesthimbo ele aagandji yiitsa taya yalula sho yaali ya gandja esindano ku Shikukutu omanga gumwe a gandja iitsa oyindji ku Uushona.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here