Diaz Educational a yandja ounongo woComputa oshali

0
292

 

Lüderitz – Ovanhu veli 64 ovapelwe eedjapo davo oshivike shaya, konima eshi va mona omadeulo ocomputa oule wohani fiyo eehani mbali pe Ndiki lo Diaz Educational Centre.

Ovo va pewa eedjapo ovo vo vamona omadeulo okuhovela muMaalitsa fiyo Septemba neudo. Ovamona omadeulo opetameko mo Computa ngaashi Introduction to the Computer,  Ms Word, Ms Excel, Ms Powerpoint nomo Ms Publisher.

Omadeulo okwa yandjwa oshali ko Diaz Educational Centre mo Lüderitz.

Omukwatelikomesho wo Diaz Fishing Company, Sidney Martin oo oshipopiwa shaye sha leshwa ku Charlene Minaar okwa tumbula kutya endiki lo Diaz Educational Centre olilikoshi yo Diaz Fishing Company no ya yeululilwe pambelewa komukokoli Peresidente Sam Nujoma mo muDesemba 2001.

Ovalongwa vefike po 2300 ova mona omadeulo oshali mo Computer okuhovela odula oyo 2001,endiki eshi la totwa.

Pendiki opo tuu opo ohapa longekidilwa ovakulupe osopa lumwe moshivike, oyo ha itopolelwa ovakulupe unene tuu ovo veli momaumbo opavali ova kulupe mo Lüderitz.

Efiku olo tuu olo ehangano lo Diaz Fishing ola yandja omaano N$8000 kofikola yepangelo yedina Diaz Primary School, osho Minaar a tumbula kutya aishe ei, ongomaano aa ayandjwa kofikola, ile omadeulo oComputa oo haa yandjwa oshali, aishe ei oili oshidjemo shokushunifasha moshiwana kwaasho sha likolwa kehangano lo Diaz Fishing Company.

Ovo vena ehalo lokukufa ombinga momadeulo oComputa oshali modulaa taiya ova teelelwa opo veke linyolife peNdiki lo Diaz Educational Centre mo Lüderitz.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here