Oshana otashi nkondopeke uundjolowele wiinamwenyo

0
285

 

 

Oshikondo Shuunamapya otashi ka longitha ooN$148 oomilliona mehumithokomeho moshitopolwa Oshana.Omwaalu omunene gwiimaliwa mbika otagu longithwa okutunga uupangelo wiimuna ,okuhwepopeka uundjolowele wiimuna oshowo okutungapo olabora yopokati yiimuna mOndangwa.

Omutengenekwa mwaalu gwa nuninwa uundjolowele wiimuna omumvo gwiimaliwa 2015/16 otagu lalakanene okuyambulapo oshikondo shonyama yongombe oshowo uunafaalama waanafaalama yokomikunda.Unene tuu pethimbo mbaka yakala kohi yeshongo lyomukithi gwekondo nelaka ,ngoka gwa li gwa holokele miitopolwa yokonooli nuumvo.

Iimaliwa oya nuninwa wo okuyambulapo engushupaleko lyokulonga onyama yongombe mOshana sho oshikondo Shuunamapya shi itulila ooN$30,4 molwiilonga ,yo iimaliwa mbika ota yi ka longithwa ya kwatelamo iitopolwa ayihe yookuumbangalantu wopokati. Iimaliwa iikwawo ota yi ka longithwa moku yambulapo eyogopalo momikunda ,okuyambulapo uuteknologi wopaunamapya moku tungapo omandiki guuteknologi mbuka oshowo okundjekapo elongo lyiihape niikwamboga nuunongo wo ku yi longa.

Omwaalu omukwawo omunene tagu ka pungulwa mehumokomeho lyoshitopolwa Oshana oongoka tagu longithwa kOshikondo shePutuko kOmikunda nOmiilando,sho tashi ka longitha ooN$142 oomilliona .Mbika otayi longithwa miilonga yoshiluku oshititatu okutungapo omayakulo gopandoolopa mEheke,Uukwangula nOngwediva.Momwaalu nguka omuna woo iimaliwa yokugandja omayakulo geyogopeko momikunda,oshowo okutula miilonga ethaneko enene lyondoolopa yaShakati sha kwatelamo etungo lyomayakulo gopamuni  gagwedhwapo mondoolopa yaShakati nOndangwa.Iilando Oshakati, Ondangwa nOngwediva otayi ka tungilwa ehala lyoku opaleka omeya galuudha limwe alike.

Ondjila yiihauto oshowo olutenda oya nuninwa ooN$63,7 oomilliona okulonga olutenda lwokuumbangalantu okuthika mOshakati. Oondjila ndhoka dha longekidhilwa iimaliwa oondjoka yopokati kOshakati nOngenga ta yi tulwa oteya. Omanga ondjila yomamanya yoshinano shookilometa 35,5 ota yi tungwa pokati kOmpundja nUukwiyuushona. Iilonga iikwawo yiitulilwa iimaliwa oondjoka yookilometa 110 tayi longululwa pokati kOngwediva nOmuthiya, iimaliwa mbyoka tayi ka longithwa mondjila ndjika omumvo gwiimaliwa nguka  oyo ooN$15 oomilliona.

Iimaliwa oyi itulilwa wo okutunga ooshungo dhokuwilika omatuko goondhila mewangandjo ,okuyambulapo omatungilo niipumbiwa miilonga yetengeneko lyombepo oshowo okukalekapo oondjila moshitopolwa shika.

Oshikondo shEvi osha tulapo ooN$3,94 oomilliona momukalo gwokukala nevi omwaanawa ,omanga Oshikondo shomaudhano oshiitulila iimaliwa owina okuopalekulula okapale kuudhano kaShakati. Osikola ya Hifikepunye Pohamba pOngwediva nayo ota yi koopalekwa komwaalu gwooN$15 oomilliona.Oshikondo shUuyuki osha tulapo ooN$5 oomilliona okuyeluthapo omuthika gwoompangulilo dhopevi moshitopolwa shika.Wo uuministeli woofabulika otawu ka longitha iimaliwa opo wu tungepo oofabulika dhoku hondja omizalo moshitopolwa.Molwiilonga yoku fala omalusheno komikunda Oshikondo shIikwankondo nooMina otashi ka longitha konyala ooN$5 oomilliona.

Oshikondo shEgameno nepopilo lyoshilongo otashi tungu ehala epe lyezulonkalo pOndangwa ,nomolwiilonga mbika shika oshi itulila ooN$40 oomilliona nuumvo. Ondholongo yaLuno na yo otayi opalekwa noku tungululwa.

Oshikondo shOmidhingoloko otashi longitha ooN$12,54 oomilliona oku yambulapo oondjila dhaatalelipo,okutula omahala gagamenwa momalugumbo oshowo okutulilapo iiyamakuti omahala gokunwina.

Omutengeneko gweyokomeho gwaShana ogwa kwatelamo wo oshimaliwa oshinene okulongitha moshikondo shUundjolowele ,sho Oshikondo shika tashi ka opaleka nawa oshipangelo shaShakati osho wo okutunga oshipangelo oshipe mOndangwa.Omwaalu aguhe molwiilonga mbika nuumvo oyo ooN$89 oomilliona molwiilonga mbika moshitopolwa ,mwaambika omwa kwatelwa wo etungo oshowo eopaleko lyomandiki guundjolowele noku opaleka oombelewa dhaaniilonga yuundjolowele moshitopolwa shika.

Oshikondo Shuukwiita otashi longitha ooN$21,1 oomilliona  okutunga ontanda ompe yaakwiita pOluno,omanga oshikondo shopolisi otashi ka longitha ooN$25,44 oomilliona oku yeluthapo omithika dhoombelewa dhopolisi moshitopolwa oshowo okutula endiki lyomadheulilo gaapolisi lya Danger Ashipala Training Centre pomuthika omwaanawa nokutunga oombelewa oonene dhopolisi yoshitopolwa shika.Miimaliwa mbika omwa kwatelwa wo etungo lyomahala gokulala aanambelewa yopolisi.

Uuministeli wElongo owa tulapo iimaliwa yi vule ooN$30 oomilliona okutunga oprimasikola Onguta,oprimasikola yOshakati South,osikola yOngwediva Combined pEvululuko, oshowo okuopalekulula oseko y Andimba Toivo ya Toivo netungo lyendiki lyokwiilongela pUukwangula.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here