Tuyeni Kolupale la Tuyeni : Shingila ko120 oto ka fika ashike keumbo

0
394

 

Vanamibia kotokeni oshili, osheshi otu lyeni moshiponga. Oituwa aishe yondilo noikolokolo aishe ngeenge tai di koushimba ohai ka nangala ashike oku ya yuka. Kutya nee opo ngapi tali ka fika, oshe likwatelela komushingi walo.

Shiwana shaNamibia efimbo limwe shima ngo handi popi nanye pamishangwa ohandi kala nda eta onghenda, to hange nokuli efimbo limwe handi kengele omahodi.

Moshilongo omu omwali oita ndele ta i tileshi ohonde shikumwifa. Vahapu nokuli ovafya oipundjamenye. Vamwe omakipa ile omidimba davo inatu di mona. Ashike otwa itavela ngoo ne oitya oyo yakala haipopiwa mefimbo lonale ta ku ti, omulumenhu ota ka fila mofuka ndele ta ningi eedingu dookola nookaimbi.

Ava mwa koneka nawa konima yemanguluko, oshiwana oshali sha pandula shili nosha hafa unene molwexulepo loita moshilongo.
Omanga tuli mehafo lemanguluko inapa pita needula nokuli nemanguluko inatu liuda nounyenye nokuli, ko okwa dja oshipotongo shomukifi wo HIV/AIDS.  Ou nee owe ya okudenga oshilongo shetu neenghono, kwali to hale okutya pamwe noita xwepo vali. Omukifi ou, wa kala moshilongo shetu omu, owa li mudjuu. Fye vamwe ava owe tu ninga ovafyoona, shaashi pefimbo opo kaa pali omwali ta tumbu mukwao.
Owa li wa ninga ovashamane omashaalela momaumbo, novakulukadi va ninga ovafiyekadi, ounona ta va ningi eefiye fiyo okeliluwa eli. Oomeekulu nootatekulu ka kwali vali hava kwena vali. Okwali ashike hava ti, mhhhhhhh omahodi momesho a pwamo molwaashi eshi shi li meumbo laye osho shili nopoushiinda.
Onda hala ndimu dimbulukife kutya, fyeni oshiwana sha Namibia ihatu tila Kalunga, molwaashi oita eshi ya li moshilongo omu, oshiwana shaNamibia okwa li hashi ilikana neitulemo, oufiku nomutenya opo oita i xulifwe po.

Eshi ashike oita ya xula, sho oshiwana osha dimbwa nale oku ka pandula Kalunga oku kwali hashi kala tashi ilikana, ponhele shishune keengeleka shika pandule, keshe omunhu okwa kufa epandela longudu ya ye ta lotoka noshilongo ashishe. Mboli ovanhu okwa li ashike tava ilikanifwa koumbada, ndee mboli ova fa vehe hole Kalunga shili.

Ye Kalunga ota ti; ‘hamba iha mu tila ngoo shili? Eshi oshilongo sha ponokelwa komukifi, oshiwana opo ne vali tashi dimbuluka vati shi shune meengeleka shika alikanene omukifi wo HIV/AIDS ushune oku wa dja. Mboli ova Namibia vati ngeenge wa hange tava ilikana, ongeenge ashike vena oudjuu noumbada vatila okufya ndele kave shi okupandula vali nge va kwafelwa.
Eshi ngo omukifi wa dengwa kuTate ou eli pombada opo, sho oshiwana osha dimbwa vali okuya keengeleka oku kwali hashikala tashi ilikana shika pandula. Paife otwa ponokelwa po ne nokuli, osho kefyo lomatuwa linyanyaleka. Eli ne nokuli to hale okutya otali ka idila ko ndele nomatuwa tae ke lishinga oovene molwaashi oshiwana otashi pupo nai vakwetu.
Shiwana sha Namibia, shima ngoo ndele oshili itatu kotokeni fye tu shendje omikalo nokufimaneka eeveta domeendjila, ohatu ka fyapo unene koituwa twa fa oudila tava yashwa nomushasho.
Vakwetu efyo lomatuwa oli luluma unene komwenyo, nonande omafyo aeshe ohaa ehama, lotuwa olidjuu. Oshili vaholike omaumbo amwe okwa dima po medina loituwa. Omidimba tadii kokila 20 poshikando vaholike, ndele oshili omwa ti inaku tiwa oita xwepo. Vakwetu olo nee emanguluko olo eshi hatu li hatu li hepekeni noku dima po oshiwana shetu fyee vene?

Openi wa mona oshilongo opo ngo shadi moita, ndele osha mona po vali omukifi, eshi ngo omukifi wa tyapo xwepo sho osha wila vali mefyo lomatuwa. Shoo osho ngo shina omadipao a nghina nghenda. Vaholike omatuwa etu otaa lotoka onhapo ya pitilila, oshili ou teke li tuwa ta shingi onhapo ya pitilila na ka patelwe mo ndele ta teelele Okirismesa nodula ipe ipite ye e uye a shinge omapeya aye nawa pu Januali.
Ovashingi vamwe vomatuwa ka ve nasha vali neemwenyo dovanhu ndele ove na sha ashike noimaliwa ei tava pewa kovatwaalelwa nonande naye nomwenyo waye owa kwatelwa mo ngo. Mbela ove lininga ngoo nee ovalixupuli.

Vanamibia amushe tu tweni eengolo ndele hatu ilikaneni tu hena edimbuko.

*John ya Tuyeni otamonika ko mrtuyeni76@gmail.com  ile kongodi 0812988549. Omadilaadilo aa oomunyoli yee mwene ndele kaeshi aKundana.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here