Ya hangana oku shunitha iiponga yomoondjila pevi

0
388

 

ONDANGWA – Omahangano gi imanga kumwe moonkambadhala dhoku shunitha iiponga yiiyenditho pevi oshowo megameno lyoomwenyo oga holola uukwawo wa nankali mokukwathela meshunitho pevi lyiiponga pethimbo ndika.

Shino osha li sha ningwa konima sho oshiwike sha piti kwa tulwa miilonga oshikonga noonkambadhala  dhoku keelela iiponga yomoondjila . Etulo miilonga lyiikonga mbika olya ningililwe  mOtjiwarongo.

Mona-Liza Garises omupopiliko gwehangano  lyoku kwathata mboka ya mona iiponga miiyenditho  nenge MVA okwa ti shika osha ningwa opo katukwe onkatu iiponga yi shunithwe pevi, ko kwaa kale nande oshiponga tashi lopotwa nenge ekanitho lyoomwenyo pethimbo ndika lya Krismesa nOmumvo omupe.

Garises okwa ti oompango nooveta dha yaga kegonga odha tulwapo no kwa indile aahingi oshowo aalongithi yoondjila yi iyuthe kudho yo ya longele kumwe nopolisi moku shunitha iiponga pevi. “Ethimbo ndino otwa tala ombinga no tatu ka longa naamboka taya hingi ya kolwa, inaaya tulamo omapaya,okulondeka sha pitilila oshowo okuhinga ondapo ya pitilila.Ota tu ka longa na kehe ngoka ta ka monika itii iyutha koompango dhomoondjila oshoka otatu kondjitha tu shunithe iiponga yomoondjila pevi moshilongo shetu.Aapolisi ota ya ka kala yeli pomainda ngoka ga dhikwa poondjila opo ya tulepo egameno noku kwashilipaleka kutya aahingi otaya hingi ngaashi shu uthwa” Garises ta ti ngaaka.

Ta ti okuza sho omalongo ngano gomoondjila ga li ga tameke momasiku 16 Novomba omvula ndjika sigo omasiku ga7 Desemba iiponga yomoondjila yili 256 oya lopotwa mono mwa ehamekelwa aantu yeli 461 omanga o 50 ya kanithilamo oomwenyo dhawo.

Omukuluntuwiliki gwoshiketha shoMVA Fund ngoka ta kwathele pethimbo ndika Fanuel Uugwanga pethimbo a gandja uuyelele mbuka kiikundaneki okwa holola kutya konyala  omahangano geli 20 moshilongo ogali ga gandja oshimaliwa na gamwe taga uvaneke taga ka kala ga gandja oshimaliwa mbala omolwa eshunitho lyiiponga pevi, nomaso taga etithwa kiiponga yomoondjila.

Uugwanga  tati oshimaliwa shono shali sha gongelwa oshali sha adha konyala pooN$ 2  oomilliona . Shika otashi ka kwathela pethimbo lyo campaina ndjono ya thaaneka yi ka hule momasiku 16 Januali 2016. Oshimaliwa shino oshali sha gandjelwa Etiyali oshiwike shika poombelewa dho MVA mOvenduka. Gamwe gomomahangano ngono ga gandja oshimaliwa ongaashi Radio Wave, WHO, Erongo Red, MTC,Husab Mine, NBL, Arandis Town Council oku tumbulapo owala gamwe.

Uugwanga ota ti oshigwana otashi indilwa shi kale shina onomola ndjoka yosheendelela yo 0819862 oko ya dhenge uuna pwa holoka oshiponga. Aahingi otaya indilwa wo ya hinge nuukeka yo yi iyuthe koompango dhomoondjila moku vulika kompango yondapo mondjila opo ya ka tyapule iituthi yomanyanyu pamwe naaholike yawo. Ugwanga ta pandula omahangano agehe ga kutha ombinga.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here