Okwaahena iilonga eshongo enene maagundjuka

0
323

 

ONAYENA – Omuwiliki gwaagundjuka mOshikoto Mathews Hangula okwa ti okwaahena iilonga eshongo enene mokati kaagundjuka moshilongo. Hangula okwa popi pethimbo ali moonkundathana naKundana oshiwike sha ziko pethimbo kwa omahogololo gewiliko epe lyaagundjuka mOnayena.

Okwa ti aagundjuka oyendji oyeli momagumbo no ina ya hala okulonga sha nenge okwiilongela yoyene , yo ya totepo woo ompito dhiilonga. Hangula ta indile nomukumo opo aagundjuka ya kambadhale mpoka taya vulu yo ya adhe shoka ta ya lalakanene moonkalamwenyo dhawo.

“Onkalo yokwaahena iilonga itayi ti ehulilo lyuuyuuni natu kondjitheni tu yambuliipo oonkalamwenyo dhetu tse tu kandulepo onkalo yokwaahena iilonga moshigwana oshowo yoluhepo, tse tatu yambulapo woo oshilongo shetu paliko, aagundjuka otse oongudhi dhoshilongo nongele itatu kondjitha koomvula dhokomeho moshilongo shetu itamu ka kala omahumokomeho oshoka miilongo oyindji aagundjuka oyo ya talika omeho moku yambulapo nokupendulapo oshilongo,” Hangula a dhimbulutha aagundjuka ngaaka.

Ngono ali nale omuwiliki gwaagundjuka mOnayena Johannes Ngula okwa li a indile nomukumo opo aagundjuka ya kale haya gongala kiigongi yo ya topolelathane omauwanawa ngoka ye na po. Ngula okwa holola woo neyeme kutya aagundjuka yomoshikandjohogololo Onayena ihaya gongala kiigongi nande naya ithanwe.

“Aagundjuka yomoshikandjohogololo shetu oya shuna monima unene no yendji ka ye na noonkalamwenyo dhawo oyi ininga owala yokunwa iikolitha shono shaana elago lyasha moonkalamwenyo dhawo, otandi indile opo tu longeleni kumwe tse tu yambuliipo oshikandjohogololo shetu,” Ngula ta gwedhapo ngaaka.

Ta tsikileko kutya nonande yo ongaagundjuka ya taalelwa komashongo gi ili nogi ili ota ya kambadhala ngaashi taya vulu  ya totepo oopoloyeka ndhoka tadhi ya kwathele, yo ya kale nokwi imonena sha shoka ya pumbwa. Okwa indile aagundjuka yi imange kumwe yo ya longe muukumwe, ya vule oku pondola sha, ta ti etopoko ka lina shoka tali etapo.

Esiku ndyoka okwali kwa hogololwa ewiliko limwe epe moshikandjohogololo lyo Youth Forum. Martin Antindi okwa li a hogololwa oye a kale omuwiliki gwaagundjuka nomupeha gwe Helena Kalimbo, Maria Iipinge oye amushanga omanga Rauna Timoteus oye omuniiniwe. Aagundjuka mbaka oya indilwa ya kale taya hiya iigongi pethimbo yo ya gandje iiholelwa iiwanawa kaagundjuka yakwawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here