Aaiyambi yuundjolowele oyi ilongekidha oku yakula nonuumvo

0
332

 

ONDANGWA – Aaiyambi yuundjolowele moshikandjohogololo Omuthiya moshitopolwa shaShikoto oya li yu uvaneke kutya nonuumvo oyi ilongekidha okugandja omayakulo, opo ya kalekepo uundjolowele waantu.

Ndhino oyali yedhi popi Omaandaha goshiwike shika sho yali ya gongala lwotango na Kansela goshikandjohogololo Omuthiya. Aanambelewa mbaka oyali ya kalelapo iikondo ya yoolokathana ngaashi aapangi yomomikunda, esiloshimpwiyu lyomomagumbo, oongundu yambidhidhi,TCE,Malaria Control Program, Ezulonkalo,noRed Cross.

Oyali ya gandja omahokololo gawo gokomumvo ngono ogendji ga ulike kutya  oya longa nuudhiginini omumvo gwa ziko. Nonande ta ya holola kutya oha ya longo nuudhigu oshoka esiku nesiku oha ya ende iinano iile opo ya gandje omayakulo kaakwashigwana, shino inashi ya tulitha omitse komapepe nenge shi ya teye omukumo.

Toini Andreas ngono ali a gandja ehokololo omolwesiloshimpwiyu lyomomagumbo okwa ti oha ya ende ta ya talelepo omagumbo momikunda noku gandja uuyelele kombinga yonkalathano nuundjolowele. Ta ti oku enda momagumbo ohashi kwathele unene aanamagumbo mboka ethimbo limwe taa holola kutya oyeli monkalo tayi nyengathana no ka ye na kutya ota ya ningi ngiini.

Aaiyambi mbaka oya uvaneke woo ta ya ka longa muukumwe pamwe nombelewa yaKansela opo ya vule oku adha omalalakano gawo , yo ya gandje omakumagidho nuuyelele kombinga yuundjolowele momagumbo, yo ya kalekepo uundjolowele waantu. Oya ti oya koneke kutya momagumbo moka muna iilema oha yi kala ya holekwa nolundji iha yi mono omauwanawa ngoka aanuulema ya pumbwa.

Gamwe gomomashongo ngoka ya popi ongaashi okweenda iinano iile okufala omayakulo koshigwana, omizalo ndhoka tadhi ulike kutya oya kalelapo omahangano geni, molwaashoka anuwa momagumbo gamwe iha ya ethelwamo omolwaasho yaana omizalo. Ta ya gwedhapo kutya nonande ya taalelwa komashongo ogendji itaya shuna monima otaya longo ngaashi tashi vulika.

Kansela gwoshikandjohogololo Omuthiya Samuel Shivute okwa kumike aaniilonga mbaka ya longe nuudhiginini yo ya gandje omayakulo kaakwashigwana noku kalekapo uundjolowele waantu. Te ya pandula sho ya longa nuudhiginini, no kwe ya pula opo ya kale ta ya eta omahokololo gawo kombelewa ya kansela pethimbo oshowo oolopota dhawo ndhoka ya monopo, opo iilonga yawo yi kale iipu no yili pethimbo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here