Omauliko giipindi mOnayena geende nawa

0
322

 

ONAYENA –  Omauliko ngoka gali ga longekidhwa kaagundjuka yomoshikandjohogololo Onayena pehulilo lyomumvo gwayi  oga endele nawa okutameka momasiku 18 Desemba.

Nonande omauliko ngano ga li ongomalolelo omuwiliki gwaagundjuka nokuli omuunganeki  Martin Antindi okwa yelitha kutya ngaka oge enda nawa ha ngaashi yo ya li ya tegelela. Antindi ta uvaneke kutya oya dhiladhila natango ya ka kale nomauliko ngaka pehulilo lyomumvo nguka, no kwa pula aagundjuka yi itulemo yo ya yambulepo oshikandjohogololo shawo.

Kansela gwoshikandjohogololo Onayena Iiyambo Indongo ngono oye eegulula omauliko ngaka gaagundjuka pambelewa okwa li eya pandula  sho ye yapo nedhiladhilo lyatya ngaaka, noku wete kutya  shino otashi kwatha aagundjuka oyendji moonkalamwenyo dhawo, no ta ya hangana.

Indongo okwa indile aagundjuka yi itule miinyangadhalwa yoludhi nduka, oshoka oyo aaleli yomonakuyiwa. Okwa indile aagundjuka ya totepo oongeshefa dhawo yo ya kale nokwi ilongela kuyo yene, manga epangelo tali kondjitha koombinga dhilwe. Indongo ta ti okuna omukumo kutya onakuyiwa yOnayena oyili momake omawanawa shono ta ti oshi iholola shoshene sho aagundjuka taya kambadhala oku etamo omalunduluko.

“Oshiindingili shino osha longekidhwa pethimbo ewaanawa molwaashoka aagundjuka oyendji mboka haya kala komahala gi ili no gi ili oye ya komafudho, no taya nyanyukilwa pamwe nayakwawo, yo ya tseyathane woo,” Indongo ati.

Antindi okwa ti nuumvo oyena ehalo opo ya ka kale nomaudhano ga yooloka mono oosipana tadhi ka kutha ombinga noku ulika iitalenti yadho. Ta indile aagundjuka yi itulemo momaudhano ethimbo yaana shoka ta ya longo yo ya tunge omalutu gawo. Ta gwedhapo kutya aagundjuka naya yande okulongitha iingangamithi oshowo omalovu sha pitilila.

Ta tsikileko kutya iipindi mbika yali ya longekidha oya tsu aagundjuka omukumo opo ya ye komeho. Ta ti oyendji yomaagundjuka mboka yali ya holoka oya ulike eitulemo lyawo. Okwa uvaneke kutya shino hasho tashi kala oshikando shahugunina ta ya longekidha omauliko ngaka , ashike otaga kala haga ningwa aluhe omumvo kehe.

Youth-expo1

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here