Mambo-5 Boxing Academy ta yi kongo aagundjuka

0
458

 

Lüderitz- Omuhumithi komeho guudhano woongonyo  moLuderitz Gideon Amaambo, atseyika nawa Mambos Kochemba, okwa egulula oshiputudhilo shokulonga aagundjuka okudhenga oongonyo. Oshiputudhilo shika ohashi ithanwa Mambo-5 Boxing Academy tashi adhika moshilando shokomunkulofuta sha Lindili.Shika okwe shi egululile omvogu.

Oshiputdhilo shika shina ongundu yaagundjuka mokudhenga oongonyo yomwaalu gwontumba otashi lalakanene okuhwepopeka onkalamwenyo yaagundjuka yomoLiindili okupitila muudhano unene tuu mboka wokudhenga oongonyo.

Omudhengingonyo nale oshowo omudheuli gwaadhengingonyo Mike Angolo oye ha dheula aadhengi yoongonyo okuza Omaandaha sigo Olyomakaya. Omadhewo gaadhengi yuuhandja ohe ga ningile pohostela onkulu yaaNdowishi oshowo pendiki lyaagundjuka lyomayakulo ga kwaalukehe moLindili.

“Ondjodhi yetu nuumvo  oyo okukuthombinga  momathigathano  moondjundo adhihe dhopashigwana,” Amaambo a ti ye ta gwedhapo  kutya eshongo enene ndyoka lya thikama mondjila yawo oondyoka sho yaana nando omukwashilipaleki . Oye li monkalo ndjika molwashoka oyendji yomaadhengingonyo ihaya longo ye ishewe oye awike eli mewiliko lyaadhengingonyo mbaka oshowo  lyoshiputudhilo shika.

Ihe nando ongaaka Amaambo,otati omashongo ngoka  ita ga thikama mondjila ye okufulamo iitalendi yuudhengingonyo mokati kaagundjuka yomoshilando shomakolofishi muumbugantu wEvi lyOmapenda.Nelalakano okuya kaleka yiipyakidhila no yaali aluhe momapandaanda  yaa na shoka taya longo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here