Nambodi a indile aalimimapya ya longe nuupenda

0
320

OKANKOLO – Kansela gwoshikandjohogololo Okankolo, Hansa Nambodi okwa indile aalongimapya opo ya longe manga kuyele oshoka oya mona omata gomvula taga etitha oonkondo, opo  ya ka mone eteyo ewanawa pethimbo lyeteyo.

Nambodi okwa indile aalongimapya opo yaa hunuthe ompito ndjika yopetameko, ya longe ngaashi taya vulu. Ta ti nonande omambakumbaku taga nyangwanyangwa pethimbo ndika opena omikalo dhilwe tadhi vulu okuningwa ngaashi okupululitha oondoongi nenge oongombe kwaamboka yena.

Ta gwedhapo kutya omvula ndjoka ya mona ita yi yelekwa naandjoka ya kala tayi loko oomvula dha piti oyena ngaa omukumo kutya ota yi shashamine ngaa. Ta pula aakwashigwana mboka inaaya pulula natango no yeli metegelelo lyiipululo ya adhike ta ya palapala yo ta ya papula manga ta ya mono iipululitho, opo sho tayi keya otayi adhika ya longalongapo.

“Onda hala opo ndi ku nkilile aanuundingosho ya kale ya pata uundingosho wawo pethimbo lyoondima, yo ya longe momapya oshoka oyendji ohaya meneka owala yu uka kuundunda nomomagumbo ihaya longo mosha nopehulilo  lyesiku oyo toka adha taya pula epangelo li yape oshikukuta omolwonyalo yawo sho inaaya hala okulonga,” Nambodi ta ti ngaaka.

Okwa indile ooyene yuundingosho nayo ya simaneke ethimbo ndika lyoondima, yo ya kale haya patulula uuna ya longapo momapya ihe haku pendukila owala pomaundingosho wo itaawu etapo sha.

“Omuntu owu hole epangelo hamu tsakanene nalyo, nongele tali eta uuwanawa inawu adha owala wa lala , ashike nawu adhe ngaa to longo lyo li mone kutya nani oto kambadhala, olundji aantu mbono kaaye hole okulonga momapya oyo ngaa haya kala taya pula  ya pewe oshikukuta nonande sha nuninwa aantu mboka ya longele nuudhiginini ashike momapya inaya monamosha,” Nambodi ta ti.

Okwa gwedhapo kutya ayehe mboka ta ye ki itsuwa ta ya endaenda owala pethimbo lyoondima yo itaaya longo, nenge yeli puundingosho pethimbo lyokulonga otaya ka kala ya katukilwa onkatu yomeendelelo yo ya hokolole kutya omolwashike itaaya longele.

Cultivating1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here