MVA a longitha oshindji momafumviko gaasi miiponga

0
435

 

ONDANGWA – Ehangano lyokukwathela mboka ya mona iiponga yomoondjila hali ithanwa Motor Vehicle Accident Fund (MVA),olya longitha oshimaliwa oshindji momafumviko gaamboka ya sile miiponga moondjila  okutameka momasiku 22 Novomba 2015 sigo 15 Januwali 2016.

Shino oshali sha pitithwa kehangano ndika oshiwike sha ziko. Kuuyelele mboka wuli pamishangwa wa gandjwa kiikundaneki owa ulike kutya ehangano olya longitha oshimaliwa shi thike pooN$777 000.00 pokati ko 22 Novomba no 15 Januali, moonakusa mboka ya kanitha oomwenyo dhawo yeli 111, nonande  oonakusa mboka yali ya tulilwamo omaindilo gawo kaakwanezimo oyali 114.

Shino sha ulike kutya ehangano olya longitha oshimaliwa oshindji momafumviko oku yelekanitha nomvula yo2014/2015 , sho lyali owala lya longitha ooN$658 000.00 pamishangwa ndhoka dha hololwa.

Kapena Tjombonde okwa ti elalakanolyoMVA pautendo 23 no 25 olyo okukwathela nokufutila epango  kwaamboka ya monene iiponga moondjila, opo yamone uukolele wawo.

Ta ti ehangano olya longitha oshimaliwa shooN$16 128 420.38 mepango lyaamboka yali ya mona iiponga mo2015/2016. Shino sha kwatelamo epango lyopetameko, ekwatho lyotango pehala lyoshiponga, omuvu sho a kala moshipangelo oshowo omakwatho galwe gopaunamiti.

Pamiyalu ndhoka ehangano lya pititha odha ulike kutya iimaliwa mbyoka ya longithwa komapango gaayehe ya mona iiponga ogwa shuna pevi sho momvula yo 2014/2015 ehangano lyali lya longitha ooN$19 829 059.18. Shino sha ulike oshimaliwa sha longithwa mo 2015/2016  sha shuna pevi noopelesenda 18.

Tjombonde ta ti iiponga oyindji yomoondjila otayi vulu okuyandwa nokushunithwa pevi uuna ndono aalongithi yoondjila taya kutha oshinakugwanithwa shoku shendja omaihumbato gawo, noku iyutha koompango dhomoondjila ndhoka dha tulwapo, sho shi kwathele Namibia a kale oshilongo shina egameno ngaashi iilongo iikwawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here