Ompumbwe yoshigongi shevi oshitiyali

0
395

Eeno opena ompumbwe yoshigongi oshitiyali okukundathana kombinga yevi pethimbo ndika tashi dhenge omuthindo kevi miilando nomoondoolopa.

Shika osha pumbiwa okushi talela melalakano lyekondjelomanguluko ndyoka lyali eyamukulo okugalulako evi lya yakwapo kaakolonyeki aadhikipo yokatongotongo naahepeki yaaniilonga pethimbo lyuukoloni.

Okutopola evi okulipa mboka ye li pumbwa osho eshongo enene kepangelo, ndyoka pamwe noshigwana lya ningile oshigongi shotango kombinga yevi mbala mbala ashike konima yemanguluko.Oshigongi shika shopashigwana kombinga yeopaleko muumwene wevi osha kundathana oshinima shevi niipambele yevi unene tuu lyoofaalama no inashi gumako naanaa kevi lyomiilando nenge nkene kuna okulongwa ngele tashiya kevi lyomoondoolopa.

Onkene omatokolo goshigongi shomo 1991 oga li ga tala ashike kevi lyuunamapya noku dhimbwapo evi lyokukala. Ngaka oga ukilile oshinima shuumwene wevi  miikaha yaakwiilongo, evi itaali longithwa nawa  mehala lyoofaalama, okukuthako evi miikaha yaamboka ye li na ndele mevi moka ina ya kalamo, uunene walyo okukala noofaalama yi vule yimwe, iifendela yevi lyoofaalama oshowo evi lyaayehe. Okuza moshigongi moka epangelo olya gwanitha euvaneko lyalyo lyokulanda evi lyoofaalama moka tali tululula aantu mboka ya pumbwa evi lyoofaalama. Okuza kemanguluko sigo onena epangelo olya landa evi lyuunene woohektala oomiliona 2,5 ndyoka lya pewa aantu mboka ya pumbwa evi ngaashi naana sha uvanekwa nokutokolwa moshigongi shotango shevi shomumvo 1991.Epangelo natango otali tsikile okulanda evi oshowo okwiitulila omiyalu ominene dhoshimaliwa okulanda evi nelalakano okwaadha omwaalu gwoohektala oomiliona 5 monakuyiwa.

Omasindano ngaka gaadhika oge li nawa ndele nee eigidho nondjala ndjoka aaNamibia yena nena kombinga yevi oondjoka yaandyoka lyokutungilapo omalukalwa gawo unene miilando.

Epangelo momauvaneko galyo gehogololo lyomumvo 2014 olya ti otali ka gandja iimaliwa komalelo giilando opo yi opaleke omahala moku ga tula omayakulo agehe gopamuni. Onkene eyambidhidho lyepangelo pashimaliwa komalelo goondoolopa niilando oshinima shasimana shafa ashike shoka shoku opaleka omahala oshowo okutunga omagumbo pomahala ngoka. Onkene ngashingeyi epangelo olya taalelwa keshongo lyompumbwe yevi nomahala goopalekwa miilando nomoodoolopa molwashoka oshigongi shevi shomo 1991, oshali inaa shi kundathana oshinima shevi miilando.Omashongo ngaka ongaashi omaindilo gaantu oyendji molwevi miilando ngoka ga ningilwe omumvo 2014 oshowo omumvogu. Iiningwanima mbika onkene ota yi ulike kutya opena ompumbwe yomeendelelo oku ithana oshigongi shopashigwana shi kundathane evi lyomiilando.Nando omwaalu omunene gwiimaliwa ogwa thanekelwa okulanda evi lyoofaalama okutulula aantu, oshaanawa wo ku talike nawa opo iimaliwa oyindji yi longithwe okulanda oofaalama momidhingoloko dhiilando opo evi ndyoka li longekidhilwe okutunga omagumbo noshowo yilwe miilando monakuyiwa. Iilonga yepangelo okuopaleka evi lyomwaalu omunene oyishi okupandulwa  oshoka otashi vulika mbika yi kale eyamukulo kompumbwe yevi lyoopalekwa ndyoka lya pumbiwa kaa indili omathele mboka yeli momisholondondo miilando ya yooloka. Iilonga mbika oya tegelela kehe omuNamibia eyi joine opo owala oshilongo tashi kala  nomahala ga gwanena ayehe, ngoka ga tulwa omayakulo gopamuni ngaashi oondjila, omeya , omalusheno , oshowo ominino dhokufala iiyekelwahi kokule.

Shimwe shoka sha londeke epulo lyevi ooshoka sho aantu oyendji taya mbombolokele kiilando molukongo lwiilonga noompito dhiilonga. Opo mbaka ya monenwe evi oshowo omahala gokukala aanafaalama monyonga yiilando oyena oku tembudhwa mo ya gandje olweedhe kehumo komeho. Onkene oholomende pamwe nomalelo giilando oya pumbwa okufuta ooyene yomahala ngoka omiyalu tadhi etitha olwiho opo owala mbaka taya yapukile ehumokomeho. Oshoka ngele shika inashi ningwa aanafaalama mbaka otaya  kala noku tinda oku tembuka oshoka oyuuvite ta ya nyokomwa.Sho etumbukilo kiilando ta li londo oholomende noshikondo shopaumwene oya pumbwa okufala ehumokomeho momikunda opo ndika li etepo oompito dhiilonga mbyoka oyendji yomaantu ya Namibia haya ka konga kiilando.Momikunda omwa pumbwa okutulwa omayakulo agehe ngoka haga monika miilando opo mboka ya dhiladhila okutembukila kiilando ya vule okukala momikunda molwashoka namo omwa huma.

Oshikwawo omalelo giilando uuna taga pula aanafaalama yi inyenge okuza momapya gawo miilando yokomikunda ,naga dhiladhile oondunge dhilwe okufuta ooyene yomahala ngoka, ngaashi oku ya kumika ya pewe iipambuliko momahangano ngoka taga ka tunga  ngiika oofabulika nenge oongeshefa dhontumba pomahala mpoka mbaka taya zi. Shika ngele osha ningwa nena aanafaalama mboka otaya ka kala yiilongekidha okutopoka nomahala gawo oshoka oyena ekwashilipaleko lyuuwanawa tawu keya zila metembuko monakuyiwa.

Oshikwawo Namibia, ta vulu okuninga ooshoka shoku dhikapo oombaanga ndhoka tadhi longo niinyangadhalwa ya yooloka. Ngaashi tuna Agri Bank, SME bank nosho tuu. Ongiini ngele twa tulapo Ombaanga yokuopaleka evi nosho nosho.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here