Ounona nava longwe omifyuululwakalo

0
359

 

Aus – Omukulunhu wehongo moshitopolwa sha //Karas Johannes //Hoeseb okwa twa omukumo ovadali oshoyo ovalongifikola va longe ounona omifyuululwakalo davo.

//Hoeseb okwa ti eshi oshafimana opo ounona va shiive apa vadja. “Omufyuululwakalo oo hautongomona omunhu noku mu pefa yoo ongushu nefimano”.

//Hoeseb okwa tumbula edi pefimbo ta popifa ovadali, ovanafikola novahongi peyandjo loundjuo ovo va tungwa mosaala yo po Prima fikola Marmer mo Aus mEtivali loshivike eshi.

Ovanafikola po Marmer Primary ovali vashambula ovo vali veuya keyeululo loundjuo vape, eshi vali tava dana oidano yopamifyuululwakalo.

//Hoeseb okwa pandula unene ehangano lo Anglo American Namibia Foundation(AANF), eshi le shi pondola okutunga oundjuo,noku wapaleka osaala yofikola Marmer Primary mo Aus kondado yooN$125 000.00. Oundjuwo ovatungwa , no saala oya wapalekwa kombada nokupaindwa nawa.

Omukulunhu wehongo okwa kunghilila ovakalimo vomo Aus naaveshe ovo tava ka longifa oundjuo mo saala omo tuu omo, veva longife noukeka, nova kaleke oundjuo nomudingonoko wa yela.

//Hoeseb okwa pandula ehangano lo AANF eshi leli tulamo moku yambulapo oshitopolwa sha //Karas. Okwa tumbula kutya odula 2014 ehangano lo AANF ola wapalekulula omuhandjo noundjuo poPrima fikola po Chris Lotter. Odula oyo tuu oyo 2014 ovawapalekulula yoo  o prima fikola ya Vaalgras oshoyo o Ariamsvlei Primary School, eefikola adishe edi odili moshitopolwa sha //Karas.

Omukwatakanifi wo AANF Richard Cook okwa tumbula kutya ehangano lavo olelitulamo moku xumifa komesho oshitopolwa. Cook okwa tumbula eeprojeka odo va longa momukunda o Aus , omo va tungamo okila yomidimba, tava longulula nokuwapaleka okapangelona kepangelo, tava tungumo ombeka yeemboloto.

Ta tumbula kutya mefimbo lopaife ehangano lo AANF oleli pyakidila nokunyamukula keindilo lomuimbi nomushiki womanghuma, omukalimo womo Aus, a pula alandelwe omanghuma noilongifomwa yokukwelengdja mo ku imba. Oilongifo ei otaikapula oshimaliwa shifike N$65 000. Na Cook okwa tumbula kutya otava ka nyamukula diva keindilo eli.

Kansela woshikandjohoolowa sha !Nami#nus Jan Scholtz okwa pandula unene koilonga ipondola oyo ya longwa kehangano lo AANF, unene tuu moshikandjohoololwa shaye, ngaashi momukunda o Aus, oshoyo mo doolopa ya Lüderitz omo kwa fanekwa ehangano eli talika yambidida mokutunga oKindergarten molukanda lo Area 7, oprojeka oyo kwa fanekwa tai ka hovela diva odula yoneudo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here