Shigwana shetu hulithiipo omadhipago -AFRICA SUPPORT Foundation

0
325

ASF ehangano lyaashi lyopapangelo ndyoka hali imonene oshimaliwa kulyo lyene lili mekwatelo komeho lyiilyo ihetatu. Ndika olya etwa po komadhiladhilo gaaNamibia yoyene.

Tse aaNamibia okuudha tulilepo aaNamibia ayehe noshowo okuume aashiinda. Ehangano ndika olya dhikwapo momasiku 4 Apilili 2015 oku gandja sha koshigwana shaNamibia oshindjolowele limwe lyomomalakano gondjodhi thaneko yoshilongo shika yomumvo 2030. ‘Tse otwi itaala kutya oshigwana shina uukolele osho oshigwana tashi vulu okuetapo sha.”

Ehangano olya totwapo komunamimvo 28 Taveuli Gervasiu ngoka a tseyika nawa ongo Gerry Ngube omwiilongi mewiliko lyomalanditho koshiputudhilo shopombanda sha, International University of Management (IUM). Okwa ti okwa toto ndika molwashoka omutima gwe ogwa ehamekwa nogwa alulwa kokuuva nokokumona aantu taya dhipagwa esiku kehe. “Ondi uvite kutya omuyoni gombili nena oye ekuthomo lyomategelelo, molwashoka ndika olyo iita ta yi hingilwa uunona.Edhipago lyuukilila tali ningilwa omunona. “Edhipago  tali ningwa ku yina . Ngele otwa zimine shika kutya yina ota vulu okudhipaga omwana ye mwene nena otatu gunu ngiini yalwe kutya inaya dhipagathana? Ota tu gunu ngiini aakiintu opo yaa kuthemo omapunda. Ngaashi shi li otuna okumu guna nombili nohole notuna oku dhimbulukwa kutya ohole otashi otuna okukala twi ilongekidha okugandja sigo otatu uvu uuwehame.

Onkene omaso ngoka taga ningwa moNamibia noosa ndhoka Namibia talili esiku kehe molwekanitho lyoomwenyo momadhipago ogo geeta opo pu dhikwe Africa Support Foundation neigidho tali ti  “Shigwana shetu hulithiipo omadhipago,’ ongonkambadhala okuyamukula kwaashika  nomuhingo omwaanawa, okuetela oshigwana etegameno mokati konkalo yaanetegameno, okweeta oshigwana pamwe opo shi kondjithe iiyeti yuuwinayi mbuka womadhipago omanyanyalithi ga kankamekelwa kuukashike kookantu womuntu.

Ondjodhi ya ASF okukala noshigwana shaNamibia oshindjolowele palutu, pambepo noshowo pankalathano.

Etumo lyetu,oku ganda ehungomwenyo paukriste, paundjolowele oshowo oku kwatha mboka ya gumwa. Okulonga aantu ya tseye omadhipago taga ziilile melongitho lyoonkondo dha kankamekelwa koludhi lwomuntu moshilongo. Oku longa aantu ya tseye ondilo nesimano lyomwenyo, notu tungepo omuthika gwomafamilia nelongo lyago okupitila miigongi ilonga oshowo miigongi iinene.

Omalalakano

Oku longa aagundjuka kombinga yomakwatathano gohole yomulumentu nomukiintu oshowo egumanathano paivalitho.Okulonga aagundjuka kombinga ya nkene okweekelahi uunona  taku gumu oshigwana. Okulonga aantu esimano lyoku kala omushitwa oshifetha sha Kalunga. Noku eta ombepo yolukeno maakuluntu aagundjuka okusilohenda omunamwenyo keena shoka a yona.

Opo tu adhe omalalakano niilalakanenwa mbika ehangano otali ka longekidha opolohalama dhelongo moshigwana mokulongitha omakwatathano ngaashi oRadio noTiivii.Elalakano okulonga aagundjuka opo yeethepo okuyonathana oshowo wo okudhipaga ooyakwawo. Otatu ka longa pamwe noholomende , omahangano galwe , oohandimwe mokukonga omayamukulo komashongo ngoka ga taalela oshigwana shetu. Ethimbo onena opo iitya nomipopyo tu dhi tule miilonga okulundulula omadhiladhilo gonena nomaihumbato gokwaatseya sha  opo tu adhe aantu moshigwana. Onkene uuna twe ya pamwe okukondjitha uuwinayi niiyetipo yomadhipagathano oshowo elongitho lyoonkondo moshigwana nena Namibia ota ka kala nombili. Natu longeni ombinga yimwe okukwathela epangelo okulonga oshigwana okukala nombili omanga lyo tali ipyakidhile niilonga yilwe. Onkene natu longeni twaana ezimbuko oku uvithako oshigwana okukala nombili nongeyi otatu tonatitha omeho gawo nomadhiladhilo gawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here