Ta hepekwa komwana molwiimaliwa yoonakulwa aakulu

0
595

 

OMALINDI – Omukulupe gomomukunda Omalindi moshikandjohogololo Omuthiya anuwa ota monithwa iihuna pamadhiladhilo komwana omolwiimaliwa yoonakulwa aakulu mbyoka ha mono okuza kepangelo.

Veronika Wiliam ngono a lemana iheende nohiikoko owala okwa li a tungilwa egumbo lye ongomukondjelimanguluko, ngoka ali a ya kondje yoshilongo nokukondjela emanguluko.

Wiliam ye mwene sho a hokolola okwa ti okuna uudhigu womwana ngono a kala temu hepeke ethimbo ele nuunene iimaliwa ye oheyi lipo no ihemu landele sha nande.

“Ondali nda tungilwa egumbo lyandje ndika kuuministeli woonakulwa aakulu, nomanga inaandi tembukilamo onda kala te lelwa komumwandje ngoka nonande ta monitha ndje iihuna, iha pendje oshimaliwa naashino ohashi hepeke omadhiladhilo gandje,” ta ti ngaaka.

Ombelewa yoonakulwa aakulu mOmuthiya pamwe nombelewa yakansela moku uva omahokololo ngoka oyali ya kutha onkatu yo ya talelepo omukulupe ngoka noku tala onkalo ndjoka eli.

Gumwe gomaanambelewa mboka yali ya kwatela osheendo komeho Asser Namupala okwa ti oshili tashi etitha ohenda oku tala onkalo yomukulupe moka eli nonande a tungilwa egumbo lye ndyoka. Namupala okwa uvaneke taya ka longa pamwe nombelewa yakansela yo ya tale kutya otaya ningi po omalunduluko gatya ngiini yo ya lundulule onkalo yomukulupe yi ye kuuwanawa.

Omukulupe nguno pahokololo lye ota ti nonande oye etelwe iikulya kaaNamibia aanamutimahenda omwana oheya owala eteyi yakamo, oshoka omagumbo oga tegama owala. Omukulupe nguno megumbo okulimo nokatekulu ke ka valwa komwana ngoka oko ta kemu sile oshimpwiyu, ashike okwa hokolola kutya omwana ngoka okwa hala iilepo okaana hoka opo omukulupe anuwa a kale ta mono iihuna nonande oye ha ka tala ko iimaliwa ye mbyoka kombaanga.

“Onda lumbile omasiku koshipangelo kOshakati omvula ya ziko a teya ndje okwaako molwiimaliwa yandje mbyoka, kombaanga oye mwene ha yiko ashike iha landele ndje nande osha, nuumvo okwa tameke ta ningilendje omatilitho anuwa ota dhenge ndje ye ta ti anuwa hangame yina, oheya ta tukile ndje megumbo lyandje ndyoka nda tungilwa kepangelo, ota monithandje iihuna unene pamadhiladhilo nonda nyengwa ngaashingeyi,” Tati ngaaka.

Ombelewa ya kansela melongelokumwe nopolisi oshowo uuministeli woonakulwa aakulu otaya ningi onkambadhala opo omuntu atya ngeyika ta ningile omukulupe omahepeko a katukilwe onkatu yo yemu hedhithe kokule. Ye omukulupe amone ombili ye yokomwenyo oshoka ngaashingeyi onkalamwenyo ye oyili muumbanda unene sho ta ningilwa omatilitho.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here