Aakiintu yiihumbata naya tameke omathulo kuyele

0
452

 

OMUTHIYA – Omukuluntu gUundjolowele mOshikoto Peter Angala okwa indile aakiintu mboka yeli momategelelo ya kale popepi niipangelo opo ya mone omayakulo guuhaku ngoka geli pethimbo.

Angala okwa pula ooyene yomikunda pamwe naaleli yopamuthigululwakalo opo ya tseye ayehe mboka yeli momikunda dhawo yena omategelelo opo ngele pwa ka ningwa sha ooyene yomikunda oye shishi.

“Otwa tala unene ombinga kuundjolowele oshowo okugandja omayakulo guundjolowele kaakwashigwana, notwa hala tu thike pokakololo kehe mpoka puna aantu yo ya kale yeli monkalo yi na uukolele, shino ohatu shi ningi unene momwedhi lumwe nenge lwaali sho aapangi yetu naanambelewa yetu muundjolowele haya fala omayakulo popepi noshigwana,” Angala ta ti.

Angala ta gwedhapo kutya ina ya hala nande  taya lopotelwa omaso gomukiintu a hulitha pethimbo a adhika ta pulumutha, nenge okaana ka hulitha manga yina a adhika ta mono. Ta indile oomeme ayehe mboka ya dhimbulula kutya oyi ihumbata, ya ye kiipangelo manga kuyele yo ya mone uuhaku, yo ya kale aluhe ha ya yi komathulo opo ku yandwe omaso inaaga tegelelwa.

“Oomeme oyendji ohaya kala ya tilako kiipangelo nongele yi idhimbula kutya oyena omategelelo ohaya kala owala momagumbo nokiipangelo ohaya ka yako owala ngele etegelelo lyakoka, naashino otashi ka kala omukundu omunene oshoka omuntu oye tuu ngoka inaya komathulo, ye ine enda osikola ndjoka hayi gandjwa koomeme yeli momategelelo,” ta tsikileko ngaaka.

Ta kunkilile oomeme mboka ya yande okukonga epango kwa tokelwa  omanga ya li taya vulu okukwathelwa petameko, tati pampito odhindji omuntu ngele ina enda omathulo ohashi eta omukiintu oye tuu ngoka aka hulithe owala pethimbo ta mono, nenge ngele okuna ombuto yoHIV/AIDS puna ompito eyi gandje kokanona oshoka okwa kongo omayakulo ethimbo lya pwapo.

Okwa pula ookansela nadho dhi tseyithile ooyene yomikunda yo ya kwashilipaleke oomeme yi ihumbata, na kehe ngoka te ki idhimbulula kutya okuli metegelelo a kale a talelapo oshipangelo kehe shili popepi naye, ko ku yandwe omaso pethimbo taya mono. Okwa pula woo aakiintu yi ihumbata opo ya yande oku monena momagumbo, ta ti osha nika oshiponga okumonena okanona megumbo.

Angala ta ti Uuministeli wUundjolowele owi ilongekidha ethimbo kehe okugandja omayakulo koshigwana, osho woo okugandja omalongo kombinga yUundjolowele. Okwa indile aakwashigwana ayehe ya kale yena oonete dhoomwe ko ku yandwe omukithi goMalaria.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here