Kora a mangulula aahogololi

0
264

 

Sho omasiku ta ga hala okuthika pegandjo lyomapole lya Kora kaahikangolo noonkulungu dhAfrica nuumvo, aalongekidhi oya etapo omahala ogendji gopauteknologi mpoka aahogololi taya vulu okuhogolola aahikingalo ya wo mboka ya hala oyo ya pewe iishani.

“Otwa nyanyukwa okukala ta tu vulu oku egululila oshigwana oompito opo shi hogolole mboka sha hala ya sindana”osho omweetipo omukuluntu gwoKORA All Africa Music Awards, Ernest Adjovi ati. “Otwa etapo omikalo dha yooloka ndhoka aaholi yomusika taya longitha okuhogolola shaampoka ye li menenevi Africa. Nuuna to popi enenevi ndika owuna  okutseya kutya shika kashishi oshinima oshipu okuninga, unene tuu enenevi ndika li na omaukwatya ga yooloka onkene shoka tse twe etapo kashishi oshinima oshishona.Otu  uvite nawa sho twa vulu oku etapo ompito yaahogololi yi  ikwakompiuta mokuhogolola aahikingalo yawo. Aahogololi otaya vulu okuhogolola  ta ya longitha ofacebook. Otwi itaala kutya ndhika odho omikalo ndhoka tadhi ka humitha komeho oshiithanene shika oku andjaganeka mokati kaaholi yasho menenevi oshowo pondje yalyo uuyuni auhe.

Aaholi yoongalo ya Namibia oye na oompito oku hogolola mokulongitha ,ngaashi Telecom Namibia mokulongitha okode oohupi dhomuulikwa kehe.Aalongithi yomakwatathano galwe  otaya vulu okuhogolola okupitila moApp, Kora MusicBox ndjoka tayi vulu okutulwa kotelephona adhihe dho Android, IOS no Blackberry.

Okuhogolola otaku kuthako oodola dhi thike pu ndhika USD 1 nenge ooN$16.05 momawi omulongo , USD 2 nenge ooN$32.09 momawi  25 noshowo USD 10  nenge ooN$160.45  komawi 200.

Omahala agehe ngaka gokuhogololela otaga pe aahogololi ompito okudhana oongalo ndhoka dhili methigathano  oshowo uuvideo,ota ya kala ishewe yena  ompito yokulesha oshindji kombinga yaa ulikwa..

Aapulakeni koMobi Site – ota ya  vulu wo okuhogolola  pehala ndyoka pondjukithi ngaashi ta yi landula. (http://mobile.koraawards.com )

Aaholi yomusiki muAfrica oyena oompito dhili 25 okuhogolola aahikingalo mboka yuulikwa muukategoli mboka.Nopehulilo lyesiku omusindani omunene ota kala oshimpungu shomusika  moAfrika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here