Natu punguleni miitopolwa       

0
271

Omushangwahokololo gwOmbaanga Yotango yopashigwana[FNB] kombinga yongushu yomaliko miilando  yokuumbangalantu, ogwa ulike esimano lyokupungula iimaliwa miilando yokiitopolwa.

Ota tu kundaneke palwe momapandja  moshifo shika kombinga  yoondando dhomagumbo moshilongo omanga oondando  dhomagumbo mOngwediva noRundu    inadhi londa oku uka pombanda naashika osha ningitha oondoolopa  ndhika dhikale omahala omawanawa nokupungulamo.Oshikwawo omushangwa otagu kumike aantu opo ya ka pungule momaliko miilando mbika iyali mokati ka yilwe moshilongo.

Oshishiwike nawa kutya oondando dhomagumbo nomaliko galwe  oshilongo ashihe oga kala noku uka pombanda, sigo oosho ngaka ga kala itaa ga vulu oku adhika kwaamboka yena iyemo iishona nenge kaaNamibia  ya kwaalukehe. Mokati kiilando mbyoka ya gumwa kondilo yomagumbo omwa kwatelwa Ovenduka moka oondando konyala tadhi hala okuguma miikogo nokwaadha muule moka itaa mu vulu oku adhika  koyendji yaaNamibia mboka ha ya ka longa esiku kehe.

Omushangwahokololo ogwa  tothamo etembukilemo lyaantu miilando okuza komikunda ongetompelo ndyoka lyuundulile oondando dhomagumbo mombanda. Nguka ogwa kumike  aantu opo ya dhiladhile oku ka landa omaliko miilando yilwe, noku tembukila hoka oshilongo ashihe.

Nando oshi uvitike kutya aantu ohaya tembukile koVenduka molukongo lwiilonga osho omayakulo galwe noshowo kutya oholomende oya pumbwa oku longa oshilonga shayo shoku fala omayakulo kaantu miitopolwa yokomikunda, oshaanawa okudhimbulukwa kutya aantu oohandimwe  otaya vulu okupungula miilando oku yambidhidha epangelo moshinima shika.

Okupungula koohandimwe  inaku tegelelwa ashike ku kale molupe lwoshimaliwa shoomilliona.Ohaya tameke wo nomwaalu omushona mokutunga egumbo pamautho noompango  dhoshilando shoka.Omapungulo otaga  vulu okukala nando egumbo eshona okulongitha pethimbo lyefudho nenge egumbo  etiyali ndyoka lya tungwa ongepungulo moshilando shilwe.

Oongeshefa  otadhi vulu wo oku konakona oompito dhoku tunga oombelewa dhadho oonene miilando yilwe kakele kokukala oyendji ya tunga moVenduka omo amuke.Shika oshiwanawa unene tuu koongeshefa ndhoka hadhi gandja omayakulo kaayakulwa yadho ye li pondje yoVenduka nenge mboka ye li komahala galwe.

Aanangeshefa nayo oya pumbwa okunenepeka oongeshefa dhawo okudhitanununamo okudhifala kiilando hoka yo  yaako nenge hoka kaaku shi komagumb  gawo.Aantu oyendji ohaya  dhiladhila kutya ongeshefa ya sindana oyo ashike ndjoka yi li mondoolopa moka omunangeshefa ena egumbo lye.Shika kashina oku kala ngaaka  oshoka oongeshefa odhindji odha thikamithwapo momahala ngoka ooyene yadho ya li yaaga shi nenge inaa ya valelwa mugo.Shika osha hololwa komayakulo gopahotela ngoka taga monika miilando ya yooloka, omahala goondohotola  nomayakulo guunamiti moondoolopa ngaashi: Opuwo, Gobabis, Rundu,noKeetmanshoop.Mbaka ya fala omayakulo ngoka hoka inaya valelwa miilando mbyoka  nenge andola omo ya kokela . Yo oya konakona ashike ompito yokungeshefa noku yi longitha.Okudhiladhila ngeyi ota ku kwatha oku ngambeka etembukemo lyaantu momikunda oku ka konga iilonga noompito dhiilonga kiilando.

Eeno aawiliki yiilando na yo oyena oku gandja ombinga yawo okusoshimpwiyu kutya  oya hilila aapunguli kiilando yawo  opo ya tunge omagumbo kutya nee oongoka gomafudho nenge oongeshefa. Ondoolopa ta yi hili aapunguli oondjoka yi na iipumbiwa ngaashi  omeya, olusheno oshowo ominino dheyogopeko, omapandaanda geli nawa nosho tuu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here