Omagumbo mOngwediva noRundu oge na oondando oohwepo

0
245

Windhoek-Nonando oondando dhomagumbo odha londa pombanda omimvo ntano dhapiti, oondando dhomalukalwa mOngwediva noRundu  odhili natango hwepo. Ndhika odhili hwepo okuyeleka noondando dhomagumbo mOmbaye nOshiwakopo.

Oondoolopa ndhika mbali dhokonooli odhina wo omagumbo ge na ondando yi li pevi okuyeleka nomagumbo guunene wuthike pamwe moVenduka.

Pamushangwa gwapitithwa ko FNB Housing Index, oondando dhomagumbo moNamibia odha londo pombanda oshikumithi nooperesenda 87.5  pethimbo lyopokati komimvo  2010 sigo 2015, omanga omwaalu gwomagumbo ngoka ga tungwa pethimbo olyo tuu ndyoka ogwa yi ashike pombanda nooperesenda 30.5.

Iilando Ongwediva no Rundu ota yi humu komeho neendelelo  ihe nando ongaaka mbika natango oyi na oondando dhomagumbo dhi shi okwiidhidhimikilwa. Mongwediva egumbo lyondando yopokati otali gu oodola 500 000 omanga moRundu egumbo lyoludhi olwo tuu ndoka otali gu oodola 650 000.

Okuyeleka noodoolopa yaMbaye  omagumbo ngaka ogena ombiliha oshoka ngaka ngele oto li landa moshilando shooskepa owuna okufuta oodola 750 000.Omanga ngele oto landa ndika mOmbundu Ya Kiiyala ano mOshiwakopo owuna okukala to vulu okupewa omukuli gwoodola  900 000.

Daniel Kavishe,Omuwiliki  gwomapekapeko moFNB, ye oye a tula kumwe omushangwa nguka  okwa ti aantu na ya dhiladhile okulanda omagumbo miilando mbika iipe oshoka ndyoka otali kala epungulo ewanawa.Oshikwawo mbaka nay a ethe okupopila oondando dhomagumbo momukalo omwiinayi .

Omushangwa otagu ulike wo kutya iiyemo mbyoka ha yi hupupo konima ngele omuntu a futu iinakugwanithwa ye , momimvo ntano ndhoka tadhi popiwa oya koko ashike nooperesenda hetatu. Ihe nando ongeyi shika itashi ti aantu mbaka itaya nana nuudhigu okufuta oongunga dhawo ngaashi ndhoka dhomagumbo.

Shoka tashi etitha okatale konawa ooshoka kutya omimvo dhaalandi yomagumbo odha gu pevi sho oopelesenda 40  dhaalandi dhili epipi lyaamboka yeli kohi yomimvo omilongo ne .Okushiyeleka nomimvo ntano dha piti sho oonakulanda omagumbo oya li mboka yepipi okuza pomimvo 40 nomimvo 50.

Omushangwa ogwa ti sigo oompaka omikuli adhihe odhili hwepo. Ihe omushangwa ogwa ti alandi yomagumbo mboka yena uudhigu okufuta omikuli dhokulanda omagumbo tadhi ya nyenge kashona oomboka ye li mepipi lyomimvo 30 no 40. Onkene omikuli ndhoka itaadhi ende odhindji odha kuthwa kaantu yomepipi ndika.

“Kombinga yomiyalu dhaamboka taya nana nuudhigu ngele ota shiya pokufuta omikuli dhawo , oyendji yaambaka otaya adhika mo Khomasdal no Katutura, ihe shoka itaashi itaalwa ooshika kutya mbaka kayeshi owala aantu yowala ihe aaniilonga moombelewa oshowo aanamaithano aagundjuka. Onkene aanamaithano aashona otashi vulika ya ka nane nondatu ngele inapa katukwa oonkatu dhomeendelelo okungambeka elongitho pombambo lyoshimaliwa.

Ekoko metungo lyomagumbo komunkulofuta  olili  pomuthika gwoopelesenda 10 ndika otali kwathelwa ketungo  neyokomeho moShiwakopo. Omanga  okutunga moLindili okwa mbalipala  molwa etungo lyomagumbo gongushu yili pevi .Iiningwanima mbika pamwe nomatungo gomagumbo gaaniiyemo yili pevi oga undulile ondando dhomalukalwa  pevi . Naashika  osha fala opo ondando yopokati yegumbo lyopokati yi kale ya  shuna pevi  nokuthikama poodola N$694,000.

Kavishe okwa ti omahala mokati ko Windhoek  oga mona elunduluko kutya ngaaka omahala ngoka ga halika oga lunduluka wo. Omushangwa ogwa ti  opena egwopevi nooperesenda 63 kombinga yomalukalwa momahala ngaashi Academia omanga moCimbebasia okupulwa komahala okwa yi pevi nooperesenda 50.  Eros, Hochland Park, Dorado Park  noshowo Rocky Crest okupulwa kwago kokutya okuhalika kwago okwa shuna pevi nooperesenda  55, 41 , 23 nomilongo 27 palandulathano ndyoka. Ihe omushangwa ogwa ndhindhilike kutya oyendji mboka ta ya landa omagumbo oya hogolola okulanda moKhomasdal, Omeya, Elisenheim no Okurayangava. Ehogololo ndika olya fa lya nwethwamo kondando yegumbo nenge yomagumbo momahala ngoka. Omushangwa ogwa ndhindhilike kutya oshinima shoku fala omayakulo komikunda inashi endelela naashika osha hwameke etembuko lyaantu okuza komikunda okuya kiilando iinene nenge mbyoka iishona.

Kavishe okwa londodha kutya  omuthika gwiihohela otagu kuuka pombanda naashika itashi kala oshiwanawa kaalandi  mboka ye li moongunga onkene okwa kumagidh opo kehe gumwe a kambadhale okupungula mpoka tashi vulika.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here