Vavali va pewa oshimaliwa shokelihonga

0
379

 

Lüderitz – Ovalongwa vavali ovamona omavatelo oshimaliwa okudilila moshikefa sha //Karas Regional Council okupitila mombelewa yoshikandjhoololwa sha!Nami#nus, opo vadule oku kelinyolifa koiputudilo yopombada. Oshimaliwa osho sha yandjwa oshifike N$10 600, sha ningilwa pombelewa ya Kansela woshikandjohoololwa sha!Nami#nus mEtitano ladjako.

Ovalongwa ava va mona omavatelo ovo Dalen Jacjaard oo teke li hongela ou engineering womalusheno ko Namibia University of Science and Technology(NUST), a pewa oshimaliwa shifike N$7000. Omanga Pertina Christian te li hongele oInstrumentation and Control koNAMFI, a pewa oshimaliwa shifike N$3600.

Kansela woshikandjohoololwa sha !Nami#nus Jan Scholtz okwa tumbula kutya ovanafikola ava vavali ova mona eyambidido loshimaliwa okupitila mombelewa yoshikandjohoololwa shaye, kwa talika koitwa ishambula oyo va mona odula ya ya, nokwa talika nolukeno konhgalo yovadali vavo, kutya ova pumbwa shili eyambidido lopashimaliwa opo va dule oku ke linyolifa noku ka hovela elihongo lavo modula  2016.

Scholtz okwe va kumaida opo veke lihonge vamanamo, va dule oku xwepopeka eenghalamwenyo davo.

Christian okwa pandula unene eshi ombelewa shikandjohoololwa sha !Nami#nus yemu yambidida opo adule a ka twikile nelihongo laye, ta tumbula nelimemesho kutya ote ke lihonga noudiinini opo eke uye akwafele oshiwana shomoshikandjohoololwa shaye.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here