Iithima oya fa itaa yi ka longa

0
461

AaNamibia otwi igilila iilya nepungu, notwe yi tala ko onga oyo oshikwiila shetu shesiku kehe. Ihe ngashingeyi sho omvula itaa yi loko we nawa, otwa pumbwa oku shuna koshipelende, noku dhiladhilula opo tu konge po iikulya yilwe yiili.

Konyala oomvula hamano nenge heyali dha zi ko otwa ndhidhilike nkene onkalo yombepo ya shendja nomvula oya kala itaa yi loko we nawa. Sha hala kutya, uuna kwa lokwa oya kala nokuloka epitilila, nongele okwafa inaaku lokwa nawa, oha ku monika owala uuta ushuushuka inaawu gwana oku etitha eteyo lya sha.

Ngele otwa tala komvula yonuumvo, omuntu owiikwata ngaa pomutima, oshoka omwele ita gu tengele naanaa kuuwanawa. Out uka pokati kaFebuluali ihe koombinga dhimwe yamwe inaa menitha nando woo tuu omeno.

Omolwonkalo ya tya ngeyi, otwa pumbwa oku dhilaadhilulula noku lundulula iikulya yimwe mbyoka twa thigulula kookuku, tu shiwe tu ye po nomikalo omipe.

Ngele owa landula nawa oonkundana nenge uye moositola oto mono kutya ondando yepungu ngashingeyi oya londa, sha etithwa konkalo yomvula, ndjoka inaayi taalela owala Namibia, ihe niishiindalongo yetu mbyoka twa kala twiineekela moku landa epungu.

Otwa pumbwa oku dhilaadhila noku uva ko kutya epungu nenge omahangu hayo ayike tatu vulu oku itula muyo ongiikulya mbyoka tayi dhenge po ondjala.

Miilongo yimwe aantu oya tala ko olwishi, nenge omakunde nenge omudhika ongoyo iipalutha yesiku kehe. Nongele owa tala, yimwe yomiikulya mbyoka ndazi nokutumbula ohayi pi mbala, noha yi liwa mbala yi vulithe epungu nenge omahangu ngoka twa simaneka.

Omahangu ngoka twa simaneka oha ga kwata uule woomwedi ntano sigo hamano opo ga liwe, ihe omaludhi gamwe golwiishi ohaga kwata owala oomwedhi ndatu opo lu liwe. Nghaashi naana omahangu nepungu, olwishi ohali vulu okutsuwa eta lu eta po uusila woku teleka iithima, iikwiila noshowo iikuki. Ishewe ina lu pumbwa naaana ehala enene okukuna, ano omuntu ota vulu oku lu tekela.

Kakele kolwishi otuna woo omakunde, ngoka nando hatu ga kunu, iha tu ga tala ko naanaa ngaashi iikulya yolela, no ina tu itaala kutya ota ga vulu okutu hupitha kondjala. Ihe shika oshikulya owala ngaashi iikulya iikwao noshi li sha simanekwa miilongo yilwe. Aafrika yamwe oya tala ko omakunde onga omweelelo omwaanawa, omanga yalwe yega tala ko onga oshipalutha shashaasiku.

Omakunde sho hatu ga kunu omampya otwa mono kutya oha ga koko nokukukuta tango kiilya no ngele otwiitula mo mokuga kuna nokuga likola ota tu mono eteyo lili nawa.

Shasimana, okutsa omukumo aanongonini yuunamapya moshilongo opo ya ninge omapekaapeko ga gwana yoo ya tale kutya omukalo guni nenge iikulya yini tayi opalele.

Omanga nee tatu dhilaadhila omikalo omipe, pamwe onawa ngaa ngele epangelo lyetu nalyo tali talaatala palwe mpoka tapu tu zile ekwatho liikulya oshoka oshishiinda longo shetu South Africa shoka twali twiineekela nasho oshafa tashi nana nondatu, shoka tashi etitha opo shi londeke noonkondo ondando yepungu.

Pamwe onawa ngaa ngele tatu tala nande oko India shaashi okwa fa nako haku popiwa popiwa ngaa kwafa haku longwa omahangu. Yakwetu ina ye tufa, ohaya mono omvula.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here