Shithigona ota kongwa komwana

0
402

ONGENGA – Okanona koomvula 14 otaka kongo he ngoka a tseyika owala nedhina Shithigona.

Rolaldo Shithigona ngono eli mondondo ontihetatu (8), poskola pOngenga okwa hokolola kutya keshi kutya he okwa tya ngiini oshoka ine mu mona nkene a valelwe.

Omusamane ngono Shithigona otaku popiwa ali ha longo mu wumwe womiilahite mOshakati, no ina tseyika nawa kutya okwali hazi momukunda peni. Okanona hano ka kena onzapo yevalo oshoka ka puna uuthemba waakuluntu mboka tawu vulu wu ka kwathe ka ninge onzapo yevalo.

Linekela Nashandi ngono oye ta kwathele Shithigona a vule a mone onzapo yevalo okwa hokolola kutya okwali a tseyithilwa ku gumwe gomaalongi ya Shithigona kutya oyena okanona keli posikola yawo ka pumbwa esiloshimpwiyu, no kakena aavali.

“Onda li nda tokola opo ndi ka kwathele noku ka landela omizalo dhosikola opo ka vule kaye komeho nelongo lyako,onda kambadhala opo ndi ye kiikundaneki opo okanona haka ka mone he ko ka ningilwe onzapo yevalo, Shithigona nguno ohazi owala megumbo lyaashi lyofamili ye, ye okulimo nomukulupe ngoka itaa vulu ku kala te ende noombelewa,” Nashandi ta ti ngaaka.

Yina ya Shithigona ando ngu ta vulu a gandje uuyelele wa yela kutya mpoka puna he yokanona openi, okwa hulako nale po ka puna omukwanezimo lyokanona ta vulu okumonika. Nashandi ota pula kehe nguka eshi omusamane ngoka a tseyika owala Shithigona a li mOshakati, opo okanona ka mone uuthemba wako sho taka ka shanga ekonakono lyondondo onti-10 otaka adhika ka monikila uuthemba.

Nashandi okwa ti okanona haka otaka piti nawa nonande kakena omakwatho, okwa uvaneke ta kala teka kwathele moompumbwe dhako. “Otandi uvaneke tandi kala te kwathele Shithigona oshoka nangame mondjila ndjoka omo nda enda, aakuluntu yandje  kandiya shi onda ka mona owala aakwanezimo mbono ya ka lombwela ndje kutya aavali yandje oya hulapo nale, oshidhigu okanona ke thike mpaka taka kala kaakena uuthemba onkee te pula koshigwana shi tu kwathele moshinima shika,” Nashandi ta gwedhapo ngaaka.

Okwa indile kehe ngoka ena uuyelele a kale a dhengela Nashandi kongodhi ndjika 0817139992.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here