Ayehe anafaalama kutya okomikunda nenge omomahala giipindi

0
291

Omaipulo ga gandjwa kehangano lya Namibia National Farmers’ Union (NNFU), ndyoka lya kalelapo aanafaalama yokomahala gaayehe  ogu uvitike, nosho ethimbo ngashingeyi kutya mbaka ya katuke onkatu  opo ya tungepo omakwatathano pokati kayo naanafaalama aatiligane mboka ye li momahala guulithilo wopaipindi. Namibia kena okutsikila nonkalo yomahangano gaali gafaathana gaanafaalama limwe lyaaluudhe nekwawo lyaatiligane. Eeno pambapila ehangano lyo Namibia Agriculture Union (NAU) olya egulukila omunafaalama kehe mwakwatelwa naanafaalama yaaluudhe. Ndele uushili oombuka kutya iilyo oyindji yehangano ndika oyo aanafaalama yomomahala giipindi noyendji yomuyo oyo aatiligane. Ehangano NNFU olya thikamapo maanafaalama yokomahala guulithilo waayehe moshilongo.

Ndele ehuku lyomaipulo ngoka osheendo sho NNFU sha gandja kOmuperesidende kali nasha nolwaala lwoshipa. Ishewe aanafaalama yokomahala gaayehe inaya geela aanafaalama yomomahala guulithilo wopaipindi.Shoka ya hala shi ningwe ooshoka pu kale elandulathano nenge opolohalama yimwe mokulonga nokuyakula aanafaalama pwaana ondjoolola kutya nguka omunafaalama gwiimuna hayi napa peni nenge gwepya hali longwa ngiini?

Aanafaalama yokomahala gaayehe oya hala okupewa omayakulo nomakwatho gafaathana naangoka haga pewa aanafaalama yomomahala giipindi.Kokutya omakwatho mombinga yiikwathitho , okutopola uunongo nontseyo yuunafaalama  nenge okudhikapo iiyukithilo nokuyi humitha komeho. Aanafaalama yokomikunda dhaayehe oyi itaala dhoshili kutya otaya vulu okugwedhako  konkalo yegameno momuthika gwiikulya moshilongo oshowo kutya onkalo ndjika otayi kala yi na uukwatya we ithikameno mwene ndele haku kala aluhe nolundji yiikwatelela komayambidhidho.

Oshi li mondjila kutya aanafaalama yamwe yokomahala gaayehe oyena iimuna oyindji yi vule naambyoka yaanafaalama momahala giipindi, nomoompito dhimwe ongushu yiimuna yawo oyi li pombanda okuyeleka nongushu yiimuna yaanafaalama yopaipindi mboka haya munu iimuna yombuto ombwaanawa. Opena aanafaalama yokomikunda mboka haya longo omapya omanene gevule gaanafaalama yomomahala giipindi. Oshinima kashishi kutya omunafaalama lye oye evule omukwawo pokati koongundu ndhika mbali. Ndele shoka sha simana ooshika kutya omahangano ngaka gaali oga pumbwa oku kumikwa opo ga hedhe kumwe nokulongela kumwe nokupaathana uunongo nuunkulungu nontseyo ongehangano limwe tali longo muuwanawa waanafaalama muukumwe moNamibia.

Oshikwawo sho Omuperesidende a indile aanafaalama yokomikunda  ya longele kumwe noholomende miita yokudhengapo oluhepo , eindilo ndika olya fa ndyoka a gandjwa kaanafaalama yomomahala giipindi kutya kehe gumwe  na gandje oongombe mbali omvo kehe koompungulilo dhiikulya. Opo mbaka ya longe ongaanafaalama nawa oshowo paipindi mbaka oye na okunkondopekwa nuunongo, niikwathitho oshowo okukwathwa sho taya  longele kumwe naanafaalama yomomahala giipindi oshowo moku pewa oompito opo yi ilonge okuza kaanafaalama yiipindi opo yo ya vule okufaalama paipindi wo.

Epangelo otali vulu oku kwatela oshinima shika komeho moku kumika aanafaalama yomomahala giipindi kutya yo ha yo ayeke yeli aanafaalama yashili moshilongo,ndele ya dhimbulukwe kutya aanafaalama ooyakwa wo komahala gaayehe na yo oya hala okutalikako ongo aanafaalama pwaana ondjoolola  kutya mbaka oya za kombinga yi ni moshilongo oshowo pwaana okudhenga omuthindo kombinga yehala moka omunafaalama ta longele iilonga mbyoka.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here