Peter Ondume yomomufitu: Oonkambadhala oku lundulula omadhiladhilo gandje

0
470
Peter Jungle Fighter

 

Sho nda galuka kOndangwa otandi shi koleke kutya aanambelewa yiilonga yomeholamo ina ya kala we noku hepeka ndje. Shimwe shoka natango ya tsikile okuninga osho owala okupula ndje omathimbo nomathimbo ngaashi ashike ha ye shi ningi naakwiita yalwe mboka ya li ya kwatwa. Oya kala noku pula ndje opo ndi koleke ehokololo nuuyelele mboka nde ya pele nale. Okuza mesiku 1 September 1986 otwa tu li kohi yOmusita gwaakwiita ngoka a li ta longo noku hinga iita yopamadhilaladhilo nonkambadhala okutu lundulula tu kale twa nyanyukilwa aakwiita yoomukolonyeki. Omusita gwaakwiita nguka okwa li ta longo kohi yehangano lyedhina Etango, ndyoka lya li lya tulwa po okudhimbitha aakwiita yo PLAN omalalakano gawo oshowo oku ya thiminika ya longele kumwe netanga lyaakwiita ya South Africa.

Omusita nguka okwali ha longitha oohapu dhomOmbiimbeli ndhoka ha endekitha okugandja etompelo kutya South Africa okuli moNamibia anuwa paveta, noshikwawo molwashoka anuwa ewiliko lyepangelo lyokatongotongo olya pewa oonkondo ku Kalunga opo li pangele moNamibia.

Onkene okutsondumbo naKalunga okwo epogolo enene ta li geelitha naku li ninga. Omusita nguka okwa li ha ningi omauvitho lwaali moshiwike Etiyali nEtitano. Otwa li wo twa pewa Oombiimbeli opo tu ileshele oohapu tse yene no twa li twa pitikwa okukundathana oohapu ndhoka twali twaa uvite omwiityo gwadho. Oya li wo ye tu indile opo tu shashwe tse tu ninge aaKriste twa valululwa. Omupya omunene oongoka kutya kapena nando ogumwe gwomutse a vulika keindilo ndika molwashoka tse otwa li tu shishi kutya ashihe shika otashi ningwa opo shi tu dhimbithe iilonga yetu yo ku kondjela emanguluko.

Pethimbo lyelongelokalunga Omusita Katalala ngaashi a li eshiwike ina sa nando ohoni okutanga epangelo lyokatongo lya South Africa ndyoka lye mu palutha noku mu tula pomuthika mpoka a li –omulongithwa keena omakankameno.

Katalala okwa li wo a indile Kalunga opo etu kwathe tu ethepo Uukommunissi oshowo tu ekelehi uukulo niilonga yuukulo mbyoka ya li ta yi kanitha oomwenyo dhaantu yaanoondjo moshilongo. Omusita nguka okwe tu lombwele kutya natu lopote kehe ngoka tetu hepeke noku tu ngwanyagula opo ye a ka lopote mboka kewiliko lyopombanda opo mboka ye na ondjo mwaashoka ya geelwe. Otundimbiimbeli oye endele pamwe negandjo lyiikulya ya gwedhwapo mondholongo. Otwa li wo twa lombwelwa kutya otatu vulu okumbesitela iikulya mbyoka twa hala. Oshikwawo otwa li twa kumikwa opo tu teleke iikulya mbyoka tseyene ngele otwa hala. Ndjika oya li onkambadhala yokolela yomutondi okutu lundulula opo tu dhimbwe kutya tse aakondjelimanguluko.

Manga ndi li muukwatwa esiku 13 Auguste 1986 olya li esiku lyoluhodhi olunene monkalamwenyo yandje oshoka omo nda mona omudhimba gomumwamemati. Manga twa li twa kuutumba pondje yotenda lwopotundi 11h00 otwa lombwelwa tu landule aakwiita yaali yaatiligane mboka opo ya thiki mokamba nololi yoKasspir. Oye tu fala pehalandjandja ontega nomweelo gokuya mokamba. Mpoka otwa adhapo omidhimba ntano dha langekwa pevi. Sho twa thiki popepi ngame onda dhimbulula kutya nakusa gumwe gwaambaka omumwamemati, Canicius M’kwashigwanekulu Ekandjo. Okwa li a yahwa montulo noku gulu kwe kumwe okwa li kwa teka lwaali. Omidhimba omikwawo ndhiyaka odha li niishaho yooholo momitse nenge palwe molutu. Omudhimba gumwe omutse gwago ogwa li gwa nyanyagulwa ngiika gwa lyatwa koKasspir.

Okutala mbaka yasa oshali oshinyanyalithi unene. Nonando onda dhimbulula omumwamememati, inandi hokololela nando omutondi kutya gumwe gwaamboka yasa omumwameme. Atuhe otwa li ashike twa talako twa mwena, twa fa twaashipo nando ogumwe gwaamboka.

Canicius, omwamememati omushona kungame, ngoka a landula ndje mevalo. Okwa li ondaadhi yoPLAN mUumbangalantu-zilo. Uuyelele mboka nda ka uva konima sho nda galukile kegumbo onda uvu kutya okwa dhipagelwa moNamibia popepi noongamba. Ye pamwe naakwiita ya kwawo oya li ta ya ndaadha meni lyoshilongo sho aakwiita yoKoevoet ya mono oompadhi dhawo noku ya landula.

Molwashoka oya landulwa olule oya tokola oku ningila aalanduli yawo oshilangela pehala lyaashiwike. Pethimbo lyolugodhi ndoka opo mpoka Canicius na yakwawo ya gandja oomwenyo dhawo omafikilondjambo gemanguluko. Nonando okumona omudhimba gomumwameme okwa ehameke momamdhiladhilo, eso lye olya koleke ndje opo ndi se tandi kondjo. Eso lye olya hende ndje unene tuu sho a si omanga ngame nda li onkwatwa. Ompito yahugunina mpoka nda tsakanene naCanicius osha li mu Juli 1983 mokamba yuupitilo popepi nokamba yokugandja omalombwelo koPLAN pokati koCassinga nomukunda Indungu. Pethimbo ndyoka onda li tandi zi moNamibia oku ka tuminwa ko Russia opo ndika dheulwe ishewe uukwiita. Ye okwa li mondjila uuka kiitaa okuza koLubango. Esiku ndyoka okwa pele ndje ombaikitha yoshipa ndjoka nda ka kala ndina sigo omumvo 1984 omanga inaandi yi gandja komumwameme Silverius Thikameni Ekandjo pethimbo nda li mondjila oku ya kiilonga yomeholamo moNamibia. Esiku ndyoka komatango otwa ithanwa opo tu ka fumvike oohailwa mbaka pOshoopala mUuninginino wOshakati. Otwa li twa fulithwa ombila onene moka twa fumvike oohailwa mbaka ya li ya tonyenwa mooshako dhoonailona oonduudhe.

Okuza mpoka inandi hokololela nando olye kutya nee ooyakwetu mboka twali mondjedhililo na yo kombinga ya mumwameme ngoka . Onda mwena thilu inaandi shi hokolola oshoka kandali ndi inekela yakwetu mboka pamwe, gumwe gwawo ota ka hokololela omutondi. Onde shi mwenene owala sigo oosho ndi iyaka mo moonyala dhomutondi kiilonga nkondo yOmuwa momasiku 30 Kotoba 1986.

Okuza esiku ndyoka twa fumvika oohailwa otwa kalekwa motenda omanga yamwe mboka ya kwatwa ethimbo yo mbaka oya adhika ya lunduluka noku longela aatondi oya li yi ikalekelwa motenda yimwe. Mbaka oya li haya longithwa oku ka kengelela aakwiita yoPLAN nenge aakwashigwana mboka ya li haya yambidhidha ekondjelomanguluko. Yamwe mbaka oya lundululwa omanga yamwe oya lunduluka pahalo lyawo yene. Motenda yetu tse otwa kala tatu ilongo opolitika oshowo oku ikumika opo twaa shune monima kombinga yokukondjela emanguluko. Osho oku kala twa holeka iiholekwa yiilonga yekondjelomanguluko twaa yi hatuke nando okomutondi gwetu.

Omukumo gwetu ogwa londo pombanda unene tuu konima sho aakwiita yoPLAN ya li ya ponokele Oshakati mu Juli 1986.

Oshiponokela shika osha ningwa uusiku omanga twa kotha. Oondjembo dho artilali oondhigu odho dha longithwa koohailwa mboka ya li ya ningi shika. Oshinima shika oshetu kumike molwashoka otwa li tuuvite kutya ngele iiponokela oyindji yoludhi nduka oya ningwa nena emanguluko lyoshilongo olili popepi oshowo emanguluko lyetu okuza moomango dhomutondi. Ondholongo ndjika okwa li hayi langelwa uusiku kaakwiita yospeciala yaaBritania naaIsrael. Oya li ha ye ya mokamba esiku kehe kongulohi. Aakwiita mbaka oya kala haya popi natse oshowo okutokelwa natse yaana uumbanda ngiika elalakano lyawo olya li okugongela uuyelele owundji ngaashi tashi vulika. Aakwiita mbaka oya li haya itopola moongundu mbali yimwe okulangela pondje yondholongo onkwawo okupatolola meni lyokamba. Mboka ya li haya kala meni olundji oya kala ashike haya dhana uukalata ya kuutumba mokolonela yimwe yokamba muuninginino wayo.

Moshiwike sha hugunina sha September 1986 omalyenge gokomagulu gandje oga mangululwako. Kandali we handi pandekelwa mombete. Onda li tandi vulu okwiinyenga nda manguluka meni lyokamba. Oshikwawo iikulya oya ningwa oyindji ngiika okutu lundulula tu dhiladhile okweethapo ekondjolomanguluko molwashoka tse otuna ashihe nenge otatu kakala naashihe konima yoku mangululwa. Nando ongeyi onda kala ndina omaipulo ngele omutondi okwa etha okulandula kutya iilonga yandje oya shike naanaa nenge kutya openi nda longela nosho tuu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here