Egwolyomeya lyaRuacana oli li miilalakanenwa yelelo lyaMusati

0
309

RUACANA-Egwolyomeya lya Ruacana olyo limwe lyomomahala ngoka nana aapashioni moNamibia noliholike kaantu oyendji molwuushitwe walyo uuwanawa kwaanawe.

Ihe nando ongawo ehala ndika ina li silwa nawa oshimpwiyu oshowo olya pumbwa iiyakulitho.

Kundana okwa li a talelepo ehala ndika Olyomakaya gaziko nokwi imoneneko yemwene nkene shili omudhingolok gwehala ndika gwanyaika noonkondo.

Gumwe gwomaagundjuka mboka twa nkundathana na ye okwa holola nkene ehala lya luudha no inali silwoshimpwiyu, ta ti ehala ndika olya pumbwa okupendulwapo nolya pumbwa omatungo gopashinanena ngaashi omahala gokuvululukila, ositola yiikulya noshowo okangwena.

Omugundjuka ngoka ina hala edhina lye li tumbulwe okwa li wo a holola kutya okandjila kootalapa dhokuya megwolyomeya okathinana molwiihwa mbyoka yamena yuuka muko naashika osha nika oshiponga kaantu mboka ta ya yi meni okulongitha ootalapa ndhika oshoka nomayoka  tashi vulika ga kale miihwa mbyoka noku etela aatalelipo oshiponga.

Ashike sho twa ningi oonkundathana na Ngoloneya gwaMusati, Eric Endjala okwa ti ondjodhi yoku eta ehumokomeho kegwolyomeya  lya Ruacana oyili oshilalakanenwa shelelo lyoshitopolwa sha Musati okuza ashike ku Ngoloneya gwotango sigo onena, ihe ompumbwe yoshimaliwa oyo ya kala tayi kwata iilonga mbika moshipala.

Okwa ti oya longa nuudhiginini nongashingeyi opena nale ehangano lya pewa oshinakugwanithwa shopaungomba opo li ninge omapekaapeko ge nasha nehumokomeho lyegwo ndika.

“Otwa ninga nale oonkambadhala nuuministeli weliko opo iilonga yotango yi tameke,” Endjala ta ti.

Ashike Ngoloneya ota ti epangelo olyo alike ita li vulu oku longa ayihe mbika onkene ota hiya oongesefa dhopaumwene opo dhi kuthombinga  moku humitha komeho ehala ndika.

Okwa ti oshitopolwa shimwe shoka hashi ithanwa Hipo Pool osha pewa omuhoko gwAahimba ongoshitopolwa shehumitho komeho lyomidhingoloko.Ashike sho twa li moonkundathana na gumwe ngoka ha tonatele ehala ndika lya pewa aantu mbaka okwa ti nayo oya pumbwa ehumokomeho ko Hipo Pool ta ti oya hala iinima ngaashi okadama kokuyogela nuungwena opo ashike ehala ndika li kale ta li hili aantu oyendji.

Ashike Ngoloneya okwa ti oshigwana nashi kale shina etegameno oshoka iilonga otayi ka longwa opo ndika li opalekwe nokutulwa pomuthika gomahala gokutalelwapo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here