Amadhila a pula eitulemo lyaakwashigwana  momaudhano

0
377

OMUTHIYA – Omunambelewa gomaudhano moshitopolwa shaShikoto Nikodemus Amadhila ota indile aakwashigwana opo ya ulike eitulemo mekuthombinga lyomaudhano kehe. Amadhila ndhino okwali edhi popi pethimbo ali ta gandja  iilongitho yuudhano woongonyo.

Iilongitho mbino oyali ya gandjwa mEtine lya ziko kaakwashigwana mOkangororosa mOmuthiya opo ya totepo oosipana yaadhengingonyo pehala mpoka. Iilongitho mbika tayi kala tayi longithwa oya gandjwa  ku Amadhila pehala lyoshikondo shomaudhano mOshikoto.

Amadhila okwa holola kutya oya hala nokuhalelela opo ya yambulepo omaudhano kehe moshitopolwa, yo ya kale yena oosipana dha yooloka ndhono tadhi tula Oshikoto pomuthika gomaudhano, yo aakwashigwana taya kala taya gandja etsomukumo kaadhani nokoosipana.

“ Uudhano moshitopolwa shetu otawu ende tawu shongola aanyasha inaya hala ya kuthe ombinga, otuna ehalo enene opo tu uvitheko aagundjuka momidhingoloko ya kale haya kutha ombinga miinyangadhalwa ya pamba omaudhano yo yi ikaleke kokule niinima ya puka, shino otashi ya kwathele opo woo ya kale yena omalutu ga kola no gena oonkondo,” Amadhila ta ti ngaaka.

Amadhila ta kumike aagundjuka oshowo aanamukunda ya kuthe ominute dhimwe dhomethimbo lyawo, yo ya kale pomaudhano ta ti otashi kwathele okushunitha pevi omahepekathano oshowo elongitho lyomalovu sha pitilila. Ta gwedhapo kutya momaudhano omuna omauwanawa ogendji ngono aantu oyendji inaaye ga tseya.

Omunambelewa nguka gomaudhano ta ti oya tameka oku enda nomikunda manga omvula yili petameko, mono taya kala taya gandja omauyelele noku tala kutya yangapi yena ohokwe yuudhano , yo ya shangithe woo oosipana ndhoka dhina elalakano lyomaudhano. Ta indile ayehe mboka yena oosipana inaadhi shangithwa ya kale yedhi shangitha mbala opo yaye melandulathano lyoosipana ndhoka dhili moshitopolwa.

Okwa holola eyeme lye kombinga yaakadhona inaaya hala ku kutha ombinga muudhano wetanga lyomokambamba, ta indile  ayehe mboka ya hala okuwayimina osipana yaakadhona yetanga lyomokambamba mOshikoto yi ishangithe , yo ya kale taya nyanyukilwa pamwe na yakwawo.

Gamwe gomomaudhano ngono haga dhanwa mOshikoto ongaashi etanga lyokoompadhi, etanga lyomokambamba, oVolley ball, Cycling oshowo okumatuka (Athletics).  Amadhila ta indile opo ando kehe moshikandjohogololo mu kale muna osipana ndjono tayi kala tayi kalelepo, yo ya kale taya pewa uuyelele kehe ya pumbwa.

Ta tsikileko kutya aagundjuka ngele oyi itula momaudhano, nena itaya kala we yena omadhiladhilo ogendji omawiinayi. Ta ti shino otashi ya kwathele opo yi ikaleke komadhiladhilo ga puka, ta ti iimbuluma naayihe ya puka ota yi ka shuna pevi. Nonande omaudhano taga ende taga shongola mOshikoto Amadhila okwa uvaneke taya ka longa yaanezimbuko opo ya yambulepo omaudhano moshitopolwa moka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here