Eliakim-Kamati a tsu omukumo aagundjuka naanaskola

0
316

 

OSHIKUKU – Omukwatelikomeho gwoLand of The Brave Youth Club Cecilia Eliakim-Kamati ota tsu aagundjuka omukumo ya longe nuudhiginini noku adha iilalakanenwa yawo. Kamati  okwa kumike aagundjuka okupitila moonkundathana ndhoka ali a ningi na Kundana ongomuwiliki gwehangano ndika.

Ehangano lyaagundjuka ndika olya totelwe po mo2015 noshinakugwanithwa shalyo okutsa  aagundjuka naanaskola omukumo yi itule meilongo lyawo, aagundjuka mboka yaana iilonga ya totepo oongeshefa dhawo nokukwathela woo aahikingalo mboka opo ta ye ya mowela.

“Ondina etsomukumo kaanaskola mboka inaaya adha iitsa mbyoka hayi pitilwa opo kaa ya se uunye ihe yi ishangithe moNAMCOL , yo ya lundulule iitsa yawo opo ye ke shi pondole, endopo halyo ehulilo lyuuyuni, oto vulu okuya koosikola dhomaungomba ngoye wu monepo uunongo wumwe mboka tawu ku kwathele monkalamwenyo yoye,” Kamati ta ti ngaaka.

Kamati okwa ti nuumvo ota ya ka longa manga omvula yili petameko sho ta ya tameke okutalelapo oosikola nokutsa aanasikola omukumo yi itule meilongo lyawo , yo ya tseye uuwanawa mboka wuli melongo. Kamati okwe shi yelitha kutya ye mwene okwi itaala kutya uuwanawa ihawuzi pokapala ka yela onkee okuna okulonga ngaashi tashi vulika, oshoka okwa hala a tyapule iiyimati ye.

Land of the brave ina yama kepangelo nonande a shangithwa kuuMinisteli Waagundjuka. “otuna omashongo ogendji oshoka katuna omakwathelo, ngele ta tu ende ngawo ohatu longitha owala iimaliwa yetu yene, ashike ota tu kambadhala mpoka tatu vulu opo tu mone omakwatho tse tu gandje etumwalaka ndyoka aanaskola ya pumbwa oku uva noku ya kumika,” ta gwedhapo ngaaka.

Kamati ngono ta ilongo poLenyfas College okuli woo omunangeshefa omushona no ta ti ota kambadhala a yambulepo onkalamwenyo ye, ta ti okuhole okukumika aagundjuka oshoka okwa hala ayehe ya kale yena oonkalamwenyo dhili nawa.

Okuna ehalo opo a futile aanaskola mboka ya ndopa ondondo onti-10 nenge inaaya mona iitsa yokuya kondondo onti-11, yeli yaali no yaza moshikandjohogololo Oshikuku opo ya kwatathane naye mbala, ye eya futile oNAMCOL, ya vule okushangulula iilongwa yawo. Okwa ti aavali yaanaskola mboka naya kale yaana iiyemo yasha no taya nyengwa. Kamati ota monika kongodhi ndjika  0812076059.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here