Enota mEengodi

0
364

 

 

ONAMISHU – Aakalimo oyendji yomoshikandjohogololo Eengodi ota ya si unene enota.

Onkugo yenota moshikandjohogololo shawo oyu uvika ku Ngoloneya gwoshitopolwa Oshikoto Henock Kankoshi pethimbo ali a talelepo oshigwana shomEengodi pOnamishu omasiku gaziko.

Mwene gwomukunda Ohambala, Jeremia Hishoono pethimbo a popi eshongo ndyoka aalelwa ye ya taalela okwa yelitha kutya oshikandjohogololo shawo osha taalelwa unene kompumbwe yomeya, naashika osha dhigupaleka onkalamwenyo yawo.

“ Omolwonkalo yompumbwe yomeya aantu oyendji otatu hupu shokadhila, ota tu pula epangelo opo li tu tungile nande oomboola opo tu mone onzo yimwe yomeya , yo onkalo ndjika yi hwepopale moshikandjohogololo shetu,’  Hishoono ta ti.

Yamwe yomaakalimo yomEengodi oyali ya yelitha kutya oyena omashongo ogendji ngono taya indile epangelo opo li yemo olunyala , lyo li tale nkene tali ya kwathele. Hishoono okwa ti aakalimo oyendji yomEengodi ka yena uuthemba no taya pula epangelo li tumeko aanambelewa yokuninga oonzapo dhomavalo oshowo uumutse woshilongo yo aakwashigwana mboka yeli mompumbwe ya mone uuthemba woshilongo.

Aakwashigwana oya holola kutya oha ya ende iinano iile opo ya ka konge uunamiti, ta ya pula opo ya tungilwe okapangelo keli popepi dho oondjila oonde dhi fupipikwe, oya pula woo ya etelwe opolisi popepi opo ya kale nokulopota iipotha oshowo okudhengitha oombaapila dhawo iihako.

Kansela gwoshikandjohogolo shika Valde Sheyavali okwali a koleke kutya oshikandjohogololo she osha taalelwa komashongo ogendji naangoka aakwashigwana ya tothamo gamwe gomomashongo ngoka ena momishangwa mombelewa ye.

Sheyavali okwa ti otaya longo yaana ezimbuko opo ya kandulepo gamwe gomomashongo ngoka yena, unene ndyoka lyompumbwe yomeya olyo taya tala tango yo aakwashigwana ya kale yena omeya ya hupe yo ya hupithe woo iinamwenyo yawo.

Kansela okwa ti woo oya taalelwa unene keshongo lyelongithonayi lyomalovu kaagundjuka oshowo aakulupe. “ aakulupe oyendji momagumbo itaya tokelwamo unene ngele yazi kopenzela iimaliwa yawo ohaye yi longithapo owala momalovu, yo oyendji oya kwatwa kombepo yonyalo no haya menekamo owala momagumbo yu uka kuundingosho, otandi kumagidha aakwashigwana ya longe mpoka tashi vulika opo ehumokomeho sho ta li ya lyaadhe taya kambadhala,” Sheyavali ta ti ngaaka.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here