Olwaadhi lwa dhipaga iikombo 37

0
277

 

OKADHIYA – Egumbo lya kuku Helena Niinane momukunda Okadhiya mOnankali olya kanitha iikombo yalyo yi li 37 mbyono ya dhengwa kolwaadhi komatango gOlyomakaya goshiwike sha zileko.

Lea Nangolo ngono oye ta sile Kuku Niinane oshimpwiyu okwa hokolola kutya oshiningwanima shika osha ningwa mOlyomakaya pethimbo lyokomatango lela. “ Molwaashoka omvula oyali tayi loko no yali yina oombadhi otwali twe ke yi holama megumbo tu tegelel yi sheke.

Konima sho ya sheka otwa  yi pondje tse tu tale nkene ya loka oshoka otwa kala twe yi tega ethimbo,” Nangolo ta ti.

Manga anuwa omvula ya adhika opo ya sheka oyali ya lombwelwa kaashiinda kutya iikombo yawo oya yakulwapo kolwaadhi no yi li menkolo lyamushiinda ya langathana pekota lyomugongo.

“Otwa li twa ningi onkambadhala opo tu ye mpoka pwa ningilwa oshiningwanima shika, otwa adha iikombo ya langathana owala ngaashi twa lombwelwa kumushiinda notwa thigilwapo oshikombo shimwe shoka sha li kohi yiikwawo osho owala shina omwenyo sigo onena ndjika,” Nangolo ta popi ngaaka.

Nangolo ta gwedhapo kutya iikombo oyali tayi takamithwa kuunona naasho anuwa omvula ya tameke okuloka owali weya megumbo wu holame omvula.  Ta ti opwa hupa iikombo yili 17 mbyono nayo yali niikwawo noya hupu owala kesilohenda lyaKalunga.

“Iilonga ya Kalunga ihayi patanekwa yo ihayi gandjelwan uusama , oye mwene ha gandja otatu pandula owala sho etu lokithile omvula ndjoka twa kala twa tegelela  opo tu vule tu longe omapya getu nawa, mo mOshiwambo ohaku tiwa omvula ihayi loko oshiwinayi, shaa shoka ta shiya otwe shi tega,” Nangolo ta tsikileko ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here