Ompumbwe yomeya miitopolwa yokomikunda

0
220

Omeya oga ninga oshinima shapumba hamoNamibia amuke ndele nomiilongo yopuushiinda wo. Ongoshiholelwa oluteni ndoka  luli muumbugantu wAfrika olwa gumu oshilando Johannesburg nayi , sho shika shina omeya inaaga gwanena aakalimo yasho. Nopethimbo ndino muni gwa J’oburg ota longitha oonkambadhala opo a gwanithilepo aakalimo yaamoka ompumbwe yawo yomeya esiku kehe.

Shoka tashi dhigupaleke onkalo mOnamibia ooshika kutya  aakalimo komikunda  oyo unene taya hepekwa kompumbwe ndjika yomeya. Mbaka oya kala omimvo nomimvo taya mono iihuna uuna yapumbwa omeya oshoka mpoka geli ohapu kala oshinano oshile okwaadha mpoka pena oonzo dhomeya omatoye.

Aantu mbaka otaya kondjele omeya ngoka pamwe niimuna yawo, onkalo ndjika yeetwa koluteni miitopolwa yawo. Opo yiikuthe enota aantu niinamwenyo oya thiminikwa opo ya nwe omeya ngoka ga hamuka, ganonopala go ishewe inaga yogoka nawa. Ihe  nando aakwashigwana mbaka oye li momashongo gatya ngaaka ihapa monika omahokololo gaantu mbaka nando olimwe kombanda yiifokundaneki.

Oshikwawo aantu oya mono kutya opena ompumbwe onene yomeya konima sho ya ndhindhilike kutya uuwindji womeya moondama ndhoka hadhi gandja omeya koshilando shaVenduka owa gwa pevi , omolwoluteni ndoka lwatsikilathana ethimbo konyala lyomimvo ndatu moshilongo.

Eeno oshilando sha Venduka  osha kala sha taalelwa kompumbwe yomeya omawanawa gokunuwa kaakalimo okuza omvogu newiliko lyoshilando olya kala nokulondodha aakalimo opo ya kwate omeya nuukeka oshowo nawa.Onkalo yoluteni lwatsikilathana ndjoka tayi tsikile sigo oompaka oya fala sigo oompoka kutya komahala hoka haku kunguluka omeya guuka moondama ndhoka hadhi gandja omeya koVenduka inaku kunguluka omeya sigo etango ndi.Onkene onkalo yokwaana omeya ga gwana oomwedhi ndhika oya ninga yoshili.Oondama ndhoka hadhi gandja omeya koVenduka  uuwindji womeya gadho owa yi pevi ano kokutya ndhika odha nkunyamena nomeya gadho oguuka koshitako okuza omimvo dhokomeho yomvogu.Onkalo ndjika yompumbwe yomeya oya adha omuthika ngoka  gwa nika oshiponga.Nomeya ngoka ge li moondama ndhika omashona unene okuyeleka naangoka ga li moondama ndhika pethimbo lyoluteni lwomumvo 2013. Omeya agehe geli moondama ndatu ndhoka hadhi gandjomeya koshilandopangelo  oga shonopala, nomuthika gwodama ya Swakoppoort oguli pooperesenda 14, 8 oshiwike shika.Omuthika gwomeya ngaka mondama ndjika  oguli unene pevi okuyeleka nonkalo ndjoka pethimbo ngandika omvogu. Omolwonkalo ndjika ewiliko lyoshilando shaVenduka olya tilitha kutya otali ka katukila aakalimo mboka taya tekele iikunino nenge taya yogo omahauto gawo nominino dhomeya nenge taya kwata omeya nuuhasha..

Ihe oshasimana okuuvako kutya uupyakadhi wompumbwe yomeya kaushi ashike woshilando shaVenduka ndele mbuka uupyakadhi wopashigwana.Kundana okwa kundanekele monakuziwa kombinga nkene aakalimo yomomikunda ya tokola kutya ota ya kala nokunwa omeya ngoka inaaga yogoka molwashoka ngoka ogo ageke taga adhika momidhingoloko dhawo.Nenge ethimbo limwe oya thiminikwa okunwa ngoka molwashoka aanambelewa mboka ya li ya pewa oshinakugwanithwa oku ya mboolela omeya inaye shi ninga nenge ota yeende kashona okuthikatha omayakulo.Omolwashika moNamibia omuna omagumbo  naanamagumbo haya ende iinano iile esiku kehe oku ka konga omeya gokunwa omandjengwa.[gayela]

Nonando otashi nyanyudha omutima okuuva kutya  ehangano ndyoka hali gandja omeya moshilongo Namibian Water Corporation olina omathaneko okupomba omeya okuza koKombat oku yanda uupyakadhi womeya mokati koshilongo, otashi kala wo oshaanawa ngele ompumbwe yomeya otayi longwa nayo pomuthika gwopashigwana.

Oshikondo shOmeya nOmakuti pamwe na NamWater, oye na oku tala nkene taya endeleleke egandjo lyomeya ga yogoka komahala gokomikunda.Oyena okundhindhilika kutya oluteni talu tsikile lwaanehulilo olwa tenteka omutenge omudhigu komapepe gaakalimo yokomikunda.Oshoka kapena omeya gagwana okunwa kwawo nokwiimuna yawo oshowo okutekela iimeno yawo mumbyoka haya hupu.Onkalo ndjika inayi ethiwa yi kale ngaaka.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here