Ondoolopa yaNiipa oyili metifa lyiilonga

0
375

 

ONIIPA – Konima sho ondoolopa yOniipa yali ya tulwa miilonga, pehulilo lyomvula ya ziko okwali kwa hogololwa meya gondoolopa pamwe nookansela dhe.

Nonande pwa kala omayimbo ngaka naangeyaka pethimbo ndino ookansela odha tameka niilonga yadho.

Metitano lyoshiwike sha piti ookansela oshowo aakalelipo yaza komahangano gi ili ngoka ga kundukidha ondoolopa yOniipa oyali ya gongala poombelewa dhelelo lyondoolopa ndjoka opo ya kundathane iinima ya pamba omahumokomeho nonkene yena okulonga yo ya yambulepo ondoolopa ndjoka opo ya totwapo mOshikoto.

Meya gwondoolopa ndjoka Immanuel Kambonde pamwe nomupevi gwe Lovisa Iikali, otaya longo pamwe nookansela ndhoka nadho dhali dha hogololwa, Hileni Idhogela ,David Kambonde, Jafet Augustus Chief,Laina Amutenya na Tomas Uutsi.

Meya Kambonde okwati otaya tameke niigongi pamwe naakwashigwana opo ya tseyithile aakwashigwana nkene taya ka longa, nokuya ulukila woo mpoka pwe enda oongamba dhondoolopa ndjoka.

Kambonde okwa indile opo aantu ya hulithepo okutunga pethimbo ndika oshoka omahala nomatungo gamwe otaga ka kuthwamo opo mu etwe omahumokomeho mondoolopa. “miigongi yetu mbyoka twa longekidha ota tu ka tala unene komayele gaakalimo yomondoolopa yetu, yo ye tupe shoka ya hala tu ya ningile, ondina omukumo kutya ondoolopa yetu yOniipa otayi ka koka nawa notayi kala ehala moka aatalelipo itaaya kala ya hala okuzamo,” Kambonde ta ti.

Okwa indile ayehe mboka ya kundukidha Oniipa opo ya talelepo ombelewa yelelo lyondoolopa ndjika yo ya kwashilipaleke ngele oyeli ngaa pomahala geli mondjila nenge oyo yamwe mboka yeli mpoka pwa thaanekelwa pamwe oondjila nenge omahumokomeko. Ta pula elongelokumwe maakwashigwana yo ya yande omatungo pethimbo ndika , yo taya pula epitikilo kombelewa yelelo.

Meya okwali woo a indile mboka ya hala okuninga omaindilo gawo gomeya nenge olusheno ya talelepo oombelewa dhelelo lyondoolopa yo taya pewa uuyelele wuli mondjila, ta ti oombelewa dhawo odha egulukila kehe gumwe no tadhi ka gandja uuyelele kaakwashigwana ethimbo kehe. Ta indile aakwashigwana ya holoke kiigongi ngaashi tayi ka ningwa kelelo lyondoolopa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here