Ongenga ota yi ka gongela omeya

0
363

ONGWEDIVA-Kansela gwoshikandjohogololo sha Ngenga, Sakaria Haimudi ota thaneke oonkundathana kombinga yokugongela omeya gefundja noku yumudhapo oondama oonkulu  opo mudho mu pungulwe omeya gokulongithwa kaantu nokiimuna ethimbo lyokwenye nenge uuna ku na oluteni.

Haimudi ota ti oshikandjo she ohashi kala nomeya ogendji ihaaga longithwa pethimbo lyomvula, ngoka taga vulu okupungulwa go ga longithwe pethimbo kwa kukuta.

Okwa ti omeya ngoka ga pungulwa  otaga vulu okulongithwa okweetapo oompito dhiilonga mokunkondopeka aagundjuka mboka yaana iilonga opo ya totepo iikunino okupalutha aanamagumbo yawo oshowo okulanditha iilongomwa yomiikunino mbyoka.

“Methimbo lyaana omeya, omeya ngoka ga pungulwa otaga vulu okulongithwa  okutekela iikunino oku kwatha epangelo mokukondjitha oluhepo,” osho Haimudi a ti.

Haimudi okwa popi omadhiladhilo ngaka moonkundathana noshifo Kundana omasiku ga ziko.

Haimudi okwa tsikile a ti okugongela omeya noku ga pungula  otashi pupaleke omukundu ngoka aakalimo yomOngenga ha ya kala ye na  uuna  ya yelulwa komeya gefundja, ndyoka hali fala sigo oompoka kutya omanongelo gamwe ohaga patwa.

Ngoloney gwa Hangwena Usko Nghaamwa na ye okwa holola omaipulo ge kombinga yoluteni  a ti oshitopolwa otashi vulika shika mone oluteni olulu nuumvo.

Nghaamwa okwa ti okuza tuu nkene omvula ya tamekele okuloka , oshitopolwa shika osha monene ashike omvula oshona yowala inaa yi gwana okumenitha iimeno yomomapya.

“Otuli nale moluteni pethimbo ndika lya li li na okukala lyomvula yomizimbi, naantu ota ya nyenyeta nale kutya otaya si enota momahala ga yooloka,” Nghaamwa a ti.

Nghaamwa okwa popile ndhika pegandjo lyomagumbo omape kooyene yago pEenhana omasiku ga piti.

Pahapu dha Ngoloneya aantu niimuna ota ya ka tameka okukondjela omeya ngoka ge lipo unene tuu sho pwaana omeya geli momadhiya nenge miishana.

Kakele kokugongela omeya,  Haimudi okwa ti okwa hala pethimbo eli muukansela moshikandjo she mu tungwe oondjila opo ndhika dhi gandje ompito kaakalimo opo ya kale taya thiki komahala hoka ku na omayakulo, ka shi na mbudhi kutya opethimbo lyefundja.

Monale uuna oshikandjo shika sha gumwa kefundja aakalimo oyendji  ohaya kondekelwa komeya komahala gawo oshoka oondjila itadhi vulu okupitwa.

Oshikwawo Haimudi okwa thaneka wo okutula olusheno moosikola ndhoka mbali dhiliko dhaana olusheno.

“Iilonga mbika ka yi shi yandje ongame awike, tse ongundu ta yi longele kumwe nomekwathelo  lyepangelo tse otatu ka kondja okuhumitha komeho oshikandjo shika,” Haimudi osho uuvaneke.

Caption (Sakaria Haimudi jpg) Kansela goshikandjohogololo Ongenga.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here