Ongoma nomayakulo komahangano

0
337

WINDHOEK- Ongundu yaahikingalo yedhina Ongoma oya tseyitha edhina lyayo epe. Sabina Elago okwa li petseyitho ndika, lya ningilwa moshilandopangelo omasiku ngaka nongashingeyi ote tu kuthileko.

Edhina ndyoka Ongoma ta yi kala yi shiwike nalyo moku yakula aayakulwa olyo ‘Drum Café Namibia’. Okupitila mulyo omahangano oshowo iikondo yoholomende otayi mono omayakulo geholike mokutunga ekwatathano mokati kaaniilonga yago ngoka omathimbo gapiti haga monika ashike okuza komahangano galwe gokutunga omakwatathano mokati kaaniilonga muuyuni.

Ongoma ota yi ka gandja omayakulo ngaka konima sho iilyo yayo ya pewa omadhewo komudheuli Tore Gune momayakulo ngaashi ngaka okuza ko Drum Café  moJohannesburg. Uunongo mbuka ya pewa owo wa pethitha Drum Café mo Jo,burg esimano enene mokulongekidha iinyangadhalwa yokutunga omakwatathano mokati kaaniilonga momahangano.

Ehangano ndika ohali longitha edhengo lyongoma na yilwe ngaashi ondanisa yoongaku dhomeya oshowo okudhana iinyandwa  manga aanyandi ya zala oongaku dhomeya. Elalakano enene olyo oku hilila pamwe aaniilonga mehangano lyontumba ya kale mombepo yimwe miilonga yawo opo yeetepo oshindji miilonga yawo nokufala ehangano lyawo pombanda.

Pethimbo lyeegululo oshiwike sha yi omuwiliki gwOngoma  oshowo omunashipambuliko, Irmi Röder, okwa ti ehangano lye olya hi ya aakuthimbinga muupashioni nomatelelopo oshowo mboka yomoshimpungu shomainyanyudho nomahangano gomoshikondo shopaumwene opo ya tseyithile aayenda yawo kombinga yoprograma ndjika yokudhengongoma  .

Namibia oye oshilongo oshititatu menenevi Africa ta ningi oshilyo she familia lyo Drum Café ndjoka ya totelwe mo Johannesburg omimvo 20 dha pitipo konima sho ndjika ya egululile omiyelo dhayo moMauritius na Zimbabwe.

Okudhengongoma ohaku vululukitha taku handjumukitha nokukumika momukalo ngoka omahangano ogendji gokutunga oongundu dhaaniilonga gaashi okufatulula. Ishewe omadhengo ngoka oshinima shimwe shoka omuntu kehe oshowo oohedhi kehe tadhi vulu okukwatathana nago,” osho  Warren Lieberman,omudhikipo gwo Drum Café a holola.

Ongundu ndjika oya thaneka okuninga  omadhengo goongoma moshigwana  omwedhi kehe tashi ningilwa poshinyanga sho Warehouse Theatre moshilandopangelo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here