Omake ku Hage Geingob

0
315

Edilaadilo la Presidende Hage Geingob okutunga eepate kumwe dina oule weekilometa 1 480 moule weedula nhano dili komesho oliwa neenghono.

Konyala oule weedula 20 da ka pita, oshilongo osha mona nghene eepate da kala nokutungwa, odo dihapu domudo da kala oupate vomamanya.

Heeno shili oupate vomamanya ova kwafele neenghono, unene tuu ovakwashiwana ovo va kala koitukulwa yokoushai, ashike opena eenhele dimwe dina oyeendifo ihapu neenghono osho hashi eta opo okapate komamanye ka ninge efulu nenge oilambo yafa yoipeleki.

Omolwaashi ovo veli neekelwa oshinakuwanifwa eshi kOmupresidende ova pumbwa va kufe ko oshinakuwanifwa eshi noudiinini, ndele tava tale nokuhoolola eenhele odo da pumbwa omakwafo aa.

Dimwe domeepate odo ongaashi koshitukulwa shaMaheke oko kuhe na nawa eepate unene tuu okuyuka kEpukiro nokOmongua.

Keenhele oko okuna eefalama dihapu, na kakele kovanafaalama vahapu ovo hava i keefaalama davo efimbo nefimbo, keenhele oko okuna yoo vali ovakwashiwana ovo vena omaumbo keenhele oko.

Ngee wa tale koNooli yoshilongo nako okuna yoo vali oupate vahapu navo tava dulu okukwafwa moule weedula nhano odo da tengenekwa kOmupresidende. Okwa pumbwa yoo ku talike koshitukulwa shaKavango shokoushilo osho shipe neenghono, notashi dulika sha pumbwa exumokomesho shi dulife oitukulwa ihapu moshilongo opo tashi totwa.

Okapate kaya kOmugulugombashe kadja poTsandi, okapatate kaya kOmuntele nokapate kadja kOkatana ka yuka kOngha ovo vamwe womoupata vomamanya ovo va pumbwa oku tulwa oteya meendelelo ngaashi tashi dulika.

Kakele koku tula po oupate ovo, osha fimana neenghono ngeenge ovo tava pewa oshinakuwanifwa shoku talela oupate ava, va fye oshisho kutya omadu, omamanya naishe ya pumbiwa mokutunga oupate ovo oyo ngushu, opo ku ha hepekwe oimaliwa yepangelo. Okwa pumbwa yoo ku fiwe oshisho kutya ovo tava longo eepate odo ota va longo nawa noku mana pefimbo ngaashi naanaa sha ufwa kepangelo.

Monakudiwa okwa monika nghee eedola eemiliona dihapu da ya ashike momeva eshi ovanhu vamwe va pewa ngeno va tunge eepate ashike vamwe ohava kana po konima eshi va pewa oimaliwa, vamwe ohava ningi ‘nyokomweno ekupande’ ngaashi naana sha ningwa kopate Oshakati – Omungwelume. Omanga vamwe iha va mane pefimbo eli va udafana.

Ovanhu voludi eli ove shivike. Omadina avo no eengeshefa davo omo eli momambo a Road Authority naao ouministeli wEepate nOyeendifo. Ovanhu ovo ina va pewa vali oilonga, na ku kongwe vamwe ovo tava dulu oku wanifa po osho va shainina, vo vaha fife vali epangelo ohoni.

Oshiwana shaashi paife nghee shili ota shi tanguna ashike kutya epangelo ita li longo. Ashike kashi shi shoshili. Epangelo oli na omalalakano mawa, ashike oohandimwe ovo va tulwa po veli kalele po noku wanifapo oilonga yepangelo ovo tava hepeke eenghono depangelo.

Eekilomenta 1480 odi hapu, nongeenge ovo vedi lineekelelwa ove di tukula nawa, oshiwana shihapu ota shi ka udifwa ombili.

Omake apeshe opo kOmupresidende.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here