Omatala gaShakati ota ga patuluka pambelewa oshiwike tu uka

0
421

 

OSHAKATI – Omatala gaShakati otaga patululwa pambelewa kOmutsegwoshilongo oshiwike tashiya.

Shika osha popiwa kuMeya gwaShakati Katrina Shimbulu pethimbo a li a hiya aanangeshefa yiilandithomwa yomaludhi agehe mboka haya longele pomatala omakulu ya tameke okutembukila kwaangoka omape.

Shimbulu okwa ti omatala ngoka omape goshinanena otaga egululwa mEtitano oshiwike tu uka kOmupresidente Hage Gengob , onkene aanangeshefa mboka taya ka kala yena omahala mugo oya tegelelwa ya kale ya tembukila hoka omanga esiku ndyoka inaali thika.

Meya gwaShakati okwa ti aanangeshefa mboka taya pumbwa osheenditho okututila iinima yawo komatala hoka otaya vulu oku kwatathana  nombelewa yelelo lyOshakati opo ya kwathelwe.

Meya Shimbulu okwa ti omatala omape ngoka ga kutha omimvo dhi vule ndatu okutunga oga oga dhikwapo koodola oomuliyuna 80 ndhoka dha zi moshiketha shelelo lyOshakati. Ihe nando ongaaka mehala muka omuna aanangeshefa taya longelemo ya za komahala ga yooloka oshowo koondoolopa dhilwe ndele ha mOshakati amuke.Aalandithi yiikulya yomaludhi oyi ikalekelwa shi ikwatelela komaludhi giilandithomwa yawo.

Meya Shimbulu ta ti, aalandithi yonyama ombihu ye thike po74, oya tulilwa po ookila dhokutalaleka omanga aalandithi yiikulya ya pya 84 mwa kwatelwa aayothi yoonyama oya tulilwa po iiyothelo, mpoka taa tetele nokutelekela oonyama dhawo.

Nando haayehe ya tembuka pethimbo Meya a hiya aalandithi momatala, aanangeshefa yuumbesa oya tameka okuninga omalongekidho guumbesa tau londeke melandulathano lyokambesa ke ya tango okuuka koondoolopa dha yooloka oko taka yi tango, opu na iipundi yaategeleli yuumbesa. Pomatala omape opwa tulwa omuzile naalandithi yiilandithomwa ya yooloka ngaashi iikutu, iikuni oya tulwa kombinga yimwe.

Nonando omwaalu gwaalandithi otagu ende gu uka komeho gu vulithe 350 ga li po pethimbo kwa ningwa ethaneko lyomatala 2005, omwaalu ogwa pitilila 500, nelelo lyondoolopa olya tegelela aalandithi ya kale haa futu ehala moka taa longele, oshoka omatala omape oga tungwa pashinanena pe na uundjugo, ope na egameno lya gwana naalandithi oyendji oyu ulike kutya oya hala komatala omape.

Omatala omape ge li konima yomatala omakulu, oga tungwa pashiholelwa sha kuthwa komatala gokeendoolopa dha yooloka moNamibia nokoZambia, mu na oshungo moka kehe gumwe a hala kutala omutungilo gwondoolopa ta vulu okulonda. Meya Shimbulu okwa pula aalandithi ya gandje elongelokumwe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here