Aakokele mOkankolo ya pewa omagano

0
397

 

ONYUULAE : Aakulupe yomoshikandjohogololo Okankolo oyali ya gongala pombelewa yakansela pOnyuulae, opo ya taambe omagano gawo ngoka ya pewa komusahenda. Aakulupe oyali yaza koosenda adhihe dhili moshikandjohogololo.

Tatekulu Helmuth Angula okwali a gandja omagano giipakete yoohi yili 166 mono mokapakete kehe muna oondooha dhoohi dhili 12, naasho dha tulwa kumwe oondhooha ndhoka odhili 1 992, pethimbo ta popitha aakulupe ooyakwawo Angula okwa ti kutya oye na oshinakugwanithwa shokupa aakulupe okashona hoka yena.

“Aluhe ohatu ningile aakulupe oshituthi shoKrismesa nokunyanyukilwa pamwe nayakwawo, nomolwaasho omumvo gwaziko ogwali guna iinima oyindji otwa li twa tokola opo tu ya kongele omagano tse tu yape manga omvula yili petameko, onda longo ngaashi tashi vulika ngame ndi ya monene oondoooha ndhoka dhoohi,” Angula ta ti.

Tatekulu Angula ta ti okwa hala nokuhalelela opo a gwanithepo eindilo lyOmupresidente gwoshilongo ndyoka ta li ti ngoka ena ni iyambe a gandje sha kwaangoka keena nande osha, ya topolelathane yo ya kondjithe oluhepo nondjala moshigwana oshoka omutse gwoshilongo ogwa ti ina gu hala nande gu uve omuntu asa kondjala moshilongo.

Ta gwedhapo kutya omagano ngano inaya gandja owala koshikandjohogololo Okankolo, ashike otaya gandja no taya tsikile nokugandja ngaashi kOntananga ,Tsumkwe, Mukwe oshowo kehe mpoka taya vulu okugandja, yo ya kwatelepo onkalo yaakwashigwana  mboka ya pumbwa omakwatho.

Kansela gwoshikandjohogololo Okankolo Hansa Nambodi okwali a pandula sho moshigwana muna aasamalia aanamutimahenda, no taya matuka onkugo ndjoka, ye nokwa indile Angula a tsikile nokukwathela oshigwana she , shoka shi li mompumbwe.

Esiku ndyoka okayuhwa kehe okali taka tondoka nenkandyangali, aakokele ya nyanyukwa okumonathana nomukokele omukwawo , nokwaasho eya etele oyali ya pewa oondooha dhawo oshowo okashako kuusila yo yaka hedhahedheko  pamwe naanegumbo lyawo.

Gumwe gomaakokele Naboth Imene ngono ali a popi peha lyaakulupe ooyakwawo okwa ti okwa nyanyukwa unene nota pandula tatekulu Angula ngono aluhe heya ningile iituthi nota kambadhala eya kongele omagano, ta ti ina etha okuya talelapo oshoka oyemu pumbwa aluhe.

Elders

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here