Aayelele moNehale lyaMpingana ina ya mona elongo

0
391

 

OMBOTO –  Aanona yo momudhingoloko gwOmboto oye na omashongo omanene naashino oshe ya ningila oshidhigu opo ya tsikile neilongo lyawo. Oyendji yomaanona mbaka oha ya ende oondjila oonde okuya komanongelo, noyendji oya etha omanongelo omolwoondjila ndhoka oonde uunene no hashi ya pula oowili ntano opo ya kathike hoka kuna oosikola dhina oondondo dha gwana. Oshikwawo mbaka nando oyi ilongekidha okukakalela omanongelo popepi nago, kapena mboka yi ilongekidha oku ye edhilila anuwa molwashoka yo “aakwankala’.

Osikola ndjoka opo ya totwapo ngaashingeyi Omboto oyi na owala oshikunino nondondo yotango, moomvula dha piti opwa kala owala anuwa oshikunino, nUuministeli welongo owali wa etapo ondondo yotango nuumvo omolwa ompumbwe ndjoka yoosikola.

Aron Angula ngoka ena oomvula 15 okuli mondondo yotango pOmboto, nonande eshi okushanga nawa nokulesha oshali shemu thiminike opo a endulule ondondo ndjoka yoshikunino oshoka okwa popi kutya kali a hala a kale a megumbo a mwena omolwa ompumbwe yoosikola, aanona oyendji mboka yeli mondondo yotango oyena oomvula dha pitilila oshoka yamwe yoomvula dhawo oyeli mondondo onti8-10.

Omulongi gwoshikunino posikola mpaka ngono oye eshi totapo Foibe David okwa ti konyala uunona wopomudhingoloko owuna ehalo nohokwe lyokuya kosikola. “ ngaashi mboka yeli mondondo yotango oyali ya tokola kutya itaya kala komagumbo otaya kala owala taya endulula ondondo ndjoka yoshikunino sigo uuministeli wa yamukula omapulo getu noye tu etele ondondo yotango nuumvo ,no tuna einekelo kutya otatu ka etelwa oondondo adhihe tse tu gandje elongo kaanona yetu oshoka muunona moka omo muna aanamaithano naniilonga yimpungu ya yoolokathana,” David ta ti.

Aanona yopomudhingoloko nguka oya ulike ohokwe yawo yoskola no ya hala okukala ya longwa ngaashi uunona uukwawo, no wuna uuthemba wokukala wa mona elongo. Oosikola ndhoka dhili popepi ongaashi Ohahati oshowo Ekonghola ashike David okwa ti uunona owuna oku enda iinano iile okuya komanongelo ngoka , shoo osho she eta wu kale tawu endulula muule woomvula ndhoka.

David ta tsikileko kutya aavali yopomudhingoloko oyena ehalo opo uunona wawo wu kale wa mona elongo.Sho gumwe gomaavali a holola kutya okwali a tuma okanona ke kegumbo lyontumba ko ka kale ta ka yi kEkonghola ashike anuwa molwaasho okaana okayelele naku kapewa okwa ti ita vulu oku edhilila omukwankala megumbo lye. Onkee aanona oyendji ina ya vula oku ka kalela oosikola komagumbo gaantu yo ya tsikile neilongo lyawo, molwaashoka uukwankala ka puna ngoka a hala ewu edhilile onkee aavali oya tokola oyana ya galukile pOmboto mpoka, yo ya tege pamwe taya ka pewa woo oondondo dha landulako.

Owundji womuunona mboka sho wa pulwa owa ti owa hala okumana eilongo lyawo wo wu ka tsikile kiiputudhilo yopombanda,  tawu holola kutya owa hala oku ka ninga aalongi, aapangi, oshowo omaithano galwe gi ili.

Distance

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here