Ehala tali kondjelwa puundingosho pOmamwandi mOkaku

0
305

 

Ongwediva

Omukiintu omugundjuka momukunda Okamukwa moshikandjohogololo Okaku okwa lundile mwene gomukunda gwopevi kutya okwe mu yugu ehala lye puukamba wopOmamwandi.

Ndele omupevi mwene gwomukunda ngoka, John Amutenya okwi ipatana omalundilo ngoka a ti  ye okwa kuthapo ashike okanete ke komunzile hoka a pele Shilikomwenyo omumvo 2010.

 Albertina Shilikomwenyo okwa ti okwa landele ehala   ndyoka komupevi mwene gomukunda omumvo 2010. Ihe okwa li a haluthwa Etiyali oshiwike shika sho a dhengelwa ku mumwayinagona  kutya opena omuntu a tunga meni lyehala lye.

Ota ku hokololwa wo kutya nguka na ye okwa ti okwa landa ehala ndika okuza ku Amutenya.

Shilikomwenyo okwa ti okwa landele ehala lyoombinemeta omugoyi omolwongeshefa oku kwatha aakwanezimo lye oshoka ethimbo alihe oha kala ashike kiilonga. Pahapu dha Shilikomwenyo, omumwayinagona  okwa popile na ye omimvo hamano dhapiti kutya opena ehala puundingosho wopOmamwandi.Onkene ye okwe mu pele oshimaliwa opo a ka lande ehala ndyoka. Shilikomwenyo okwa lombwele Amutenya kutya mwene gwehala ndyoka ngoka omupe okuna okuzapo ihe nguka okwa tindi okushi ninga anuwa.

Amutenya omasiku ngaka okwa lombwele Kundana kutya Shilikomwenyo okwa ningi omasiku keeli pegumbo okutala kutya oshike tashi inyengepo. Onkene ye otashi vulika ta itaale  omahokololo gaashi goshili ngoka ta lombwelwa okuza kaakwanezimo lye.Okwa ti oshikumungu shoka shilipo kashi nasha nevi ihe oshinasha nokanete komunzile hoka a pele Shilikomwenyo momumvo 2010 ndele ngashingeyi okwe ke mu kutha. Okwa ti opena aantu yalwe ya hala okulongitha ehala ndyoka okutulapo ongeshefa manga Shilikomwenyo a kuutumba ashike mehala lyuunene wombinemeta 20 ndyoka a monene kelago ndele ndika sigo oompaka ine li longitha sha. Okwa ti Shilikomwenyo okwa tungapo uundingosho uyali polukanda mpoka ndele mbuka inau patuluka nkene wa thikamene omumvo 2011.

Amutenya okwa ti , Shilikomwenyo okwe mu dhengele  nokumu tilitha kutya  otayi kombelewa yomavi oshowo kelelo lyopamuthigululwakalo omolwoshinima shika. Ndele epopyo lyAmutenya ndyoka olya ekelwahi ku Teresia Ipinge ngoka ati uundingosho mboka uyali wa Shilikomwenyo otau longo nohau patuluka esiku kehe.Okwa ti okwa yile  pehala lya Shilikomwenyo metiyali lyoshiwike shika , noku adha omunzile gwe gwa kuthwapo.Mehala ndyoka omwa li wo okandingosho kamwe okape. Okwa ti wo kutya okanete komunzile hoka oka Shilikomwenyo ndele kakeshi ka Amutenya ngaashi eshi hokolola. Iipinge okwa ti oshitopolwaa shehala lyomumwayinagona olya landithwapo naashika,  okwe shi talako ongo uulingilingi.Okwa ti ye okuna okambapila komafutilo okuulika uumwene wehala ndyoka.Okwa ti oye a dhengele Shilikomwenyo oku mu lombwela shoka shaningwapo kombinga yehala lye.

Kundana sho a popi namwene gomukunda Toivo Salom, okwa ti ye ke na mo sha moshinima shoka molwashoka ye kalipo pethimbo Shilikomwenyo a landele ehala ndyoka.Okwa ti uunene wehala ndyoka lyuuthwa okulandwa pevi puundingosho olyo oometa hamano adhike. Onkene okwa kumike Shilikomwneyo opo a konge omayele kelelo lyopamuthigululwakalo opo eshongo ndika li kandulwepo

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here