Iifendela yomagumbo nuundingosho ya gwedhelwa

0
305

 

ONDANGWA – Amushanga gwelelo lyopamuthigululwakalo lyaNdonga Tatekulu Joseph Asino okwa tseyitha kutya  kiifendela mbyoka aakwashigwana ya kala haya futu oya gwedhelwa. Asino ndhino okwali edhi popi kuyele oshiwike sha ziko.

Monale iifendela yomagumbo oyali hayi futwa oondola$10 nongashingeyi oya gwedhwa no tayi futwa ooN$20, uundingosho owa kala hawu futilwa ooN$40 ashike pethimbo ndino otawu futwa N$50, mboka yena oofaalama oya kala haya futu N$1000 nongashingeyi oya ndjekwa no taya kala taya futu N$3000 mono mwa kwatelwa 1000 lyetungo lyegumbo lyombala.

Elelo lyoshilongo olyali lya tokola noku koleka opo iifendela  yomahala gamwe yi kale ngaashi ya kala no itaa yi lunduluka, sigo anuwa taku ningwa omalunduluko. Omahala ngano itaaga lunduluka ongaashi oshini (N$150.00), Ooproyeka dhoondhopi (150.00), Omaalaka (100.00) oshowoo oondunda dhoohiila (150.00). Ndhono aakwashigwana oya tegelelwa ya fute ngaashi ya kala haya futu shito.

Asino tati iifendela mbino oyali ya ndjekwa noya tokolwa moshigongi shomalelo gahetatu gopamuthigululwakalo shono shali sha ningwa momasiku 02 Febuluali 2016, sha ningilwe mOngwediva yiigongi yaELCIN. Omalelo agehe ogali ga kumikwa ga tseyithile aakwashigwana yawo mbala omolwa omalunduluko ngaka giifendela.

“Oondando ndhika otadhi endele nomumvo gwoshimaliwa ano 1 Apiilili, ashike otatu pandula mboka ya futa nale iifendela yawo, no tatu indile mboka inaaya futa ya kale ya futa manga kuyele oshoka iifendela otweyi tegelela kombelewa okuza Januali-Maalitsa omumvo kehe,’ Asino tati ngaaka.

Amushanga okwa gwedhapo kutya kehe ngoka taka lata otaka geelwa  shithike pokulata kwe .Januali sigo Maalitsa olyo ethimbo lyoku futa iifendela, Apiilili-Mei ethimbo lyoku eta iifendela pwaana ositalafa, omanga mbyoka tayi ka etwa okuza Juni-Desemba taku ka gandjwa ositalafa ku mwene gomukunda oshowo komuntu paumwene nokwa tega ya fute oondola 10 dha gwedhwa kiifendela , omolwaasho inaya futa pethimbo ndyoka lyu uthwa.

Okwa tegelela aakwashigwana ayehe ya kale ya futa mbala  yo taya iyuthwa komalombwelo nga ngaka opo ya yande okusitalafwa kelelo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here