Kashuupulwa a uvithwa nayi kookansela dhilwe

0
454

 

ONDANGWA – Ngoloneya gwoshitopolwa shaShana Clemens Kashuupulwa okwali a holola oku uva nayi kwe omolwa ookansela dhimwe dhomoshitopolwa inaadhi holoka kedhimbuluko lyesiku lyaakiintu muuyuni.

Kashuupulwa ndhino okwali edhi popi pethimbo ta popitha aakwashigwana pedhimbuluko lyesiku ndika lyali lya ningwa moshitopolwa ashihe posaala yiigongi pOluno mEtiyali lyoshiwike shika. Esiku ndino ohali dhimbulukiwa aluhe omumvo kehe momasiku 8 gomwedhi nguka mono aantu ayehe haya gongala noku popya iinima ya pamba aakiintu.

“Ondali nda tegelela ookansela yiikandjohogololo ayihe moshitopolwa ya kale ya holoka , yo ya ka gandje woo etumwalaka kaakwashigwana mboka inaaya vula okuholoka kedhimbuluko lyesiku olyo tuu ndika, oshinima shika oshu uvithandje nayi noonkondo oshoka  oshitopolwa shetu oshina ookansela odhindji noonshonashona owala dhali dha holoka,” Kashuupulwa ta ti.

Okwa li wo a yelitha kutya oyendji yomaakiintu unene mboka aagundjuka ina ya hala okugongala piituthi nga mbika, yo ya kundathane naaleli nokupulakena omatumwalaka, yo oyo unene ya ninga iihakanwa yomahepeko. Okwa pula aakwashigwana ya kale taya holoka yo ya kumikathane.

“Epangelo sho tali longo nuudhiginini nolya manamo , yamwe itaya yambidhidha no taya shuna owala monima nonande oyo taya kondjelwa,otashi uvitha nayi okutala mbyoka tayi ningwa nonande aagundjuka itaya kuthombinga, otwa hala opo epangelo li longele kumwe naakwashigwana ko ku shunithwe pevi omahepekathano guukashikekookantu moshigwana,” ta gwedhapo.

Kashuupulwa ta ti omwaalu gomahepekathano otagu ende gu uka pombanda ethimbo kehe moshitopolwa shaShana, onkee ota pula aawiliki ayehe yoondondo dha yoolokathana yi itulemo, yo ya gandje etumwalaka opo ku hulithwepo omadhipago goomeme, omahepekathano goomeme nuunona oshowo omakwatonkonga. Ta ti aaleli na ya yemo olunyala moshinima shika sho shi mone ehulilo. Okwa ti ombelewa ye otayi kala noku ninga iigongi nomayelithilo opo ya kwashilipaleke kutya iimbuluma yoludhi nduka mOshana nomoshilongo ashihe oya shuna pevi nokuhulithwapo.

Omukwatakanithi goomeme nootate mombelwa yUukashike kookantu mOshana, Katatu Udjombala okwa ti Namibia okwa taalelwa komukundu nenge kuupyakadhi owundji mbono ati owa pumbwa okukandulwapo manga kuyele. Udjombala ta ti momukithi omunene gomahepekathano oshowo omadhipagathano, ha oomeme ashike anuwa ta ya hepekwa ashike moshigwana omuna naalumentu oyendji taya hepekwa kaakiintu yawo. Ta ti ayehe mboka taya iyadha yena uupyakadhi na ya konge ekwatho manga kuyele , yo ya yande omahepekathano.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here