Omithigululwakalo dhoshituthi shomagongo odha dhimbiwa

0
275

Omimvo dha pitapo shaa shi kokule unene, oshituthi  shOmagongo osha li oshiningwanima shopankalathano shoka sha li sha simana nenge sha simanekwa. Shika osha li oshituthi shenyanyu ndele ehuku lyasho olya li ompito ndjoka aakuluntu oonkungulu oshowo ooyene yomagumbo ya longitha okupandula oshigwana, aanegumbo lyawo oshowo aanona omolwiilonga yeitulemo pethimbo lyoondima momapya. Pamuthigululwakalo oshituthi shomagongo ohashi ningwa pehulilo lyiilonga yomepya sha hala okutya aantu otaya vulu okufudhapo  noku inana nawa.

Ihe evululukopo ndika ohali endele pamwe noshituthi shomagongo tashi longithwa okutopolelathana omadhiladhilo nomathaneko, noshikwawo  sha simana ooshoka shoku gandja uunongo  okuza komapipi gakoka oku ya kwaangoka omagundjuka. Molwesimaneko omagongo ngoka omatoye nenge ngoka omawanawa ohaga pewa aakuluntu yoshigwana omanga oshigwana ashihe inaashi pewa shinwe ongongola. Oshikwawo oshituthi shomagongo otashi ti aakadhona aagundjuka otaya longwa nkene taya longo nomagongo noku ga fugula nawa opo ga vule okunuwa kwaamboka ye ga nuninwa. Etaambathano lyowino ndika ihali ningilwa ashike megumbo limwe  molwashoka aakiintu naakadhona aagundjuka ya za komagumbo galwe  ohaya gongala momugongo ngoka tagu kolwa ethimbo ndyoka oku kola oongongo okuza moongongo ndhoka dha pya okukolwa. Pethimbo lyekolo ohaku tamekwa nokuhogololamo oongongo ndhoka oombwanawa noshowo ndhoka dha pya nawa, okudhi kola , oshowo okupungula omagongo noku ga dhinda nokufugulako etutu kombanda yago, oshilonga shika osha kwatelamo okudhunga oshinwa shoka ihaa shi kola oshowo omagongo ngoka uuna ga pya ohaga nyanyudha omwenyo.

Oshali wo omukalondjigilile kutya pethimbo lyOmagongo aalumentu ka ya li ya pitikwa  okuhumbata iikondjitho ya nika oshiponga, nenge ya nyenyete molwashoka aakuluntu oya li ye shishi kutya ethimbo limwe uuna pwa holoka enyenyeto ongundu yimwe yaamboka taya nyenyeta otashi vulika yi kale ya gumamo mongongola naashika otashi vulu okuhulila muuwinayi. Onkene ethimbo ndika pokati kaMaalitsa naApilili olya shewelwa esimaneko lyoompango dhopahedhi, okulonga iikulya, okulonga iinakugwanithwa yilwe yopamuthigululwakalo,iinakugwanithwa yilwe yopankalathano oshowo iilonga yuunkulungu yopamuthigululwakalo.

Epulo oondika ngele omithigululwako ndhika odhi na tuu omwenyo natango nenge pamwe oshigwana oshe dhi undulila pooha noku nwa ashike omagongo pethimbo lyoshituthi shika?Aakadhona aagundjuka okwa hokololwa ya li ha ya kala yu uvite uugumbo uuna oyo ya kola omagongo ogendji. Ota ku hokololwa wo kutya ethigathano mokati kaakadhona  olya li enene noonkondo oku kola omagongo ogendji okuza moongongo.Shika osho shimwe shomiinima mbyoka aakadhona ya li ya hala oku ulukila aakulukadhi. Aamati aagundjuka na yo  oya li ha ya longo iilonga yiikaha ngaashi okutunga  iigandhi  oshowo oku kumbulula oondunda ndhoka dhali tadhi loko pethimbo lyothinge oshowo okulitha nokukanda oongombe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here