Oshituthi sho Kora kashi ko we manga

0
400

 

Omuwiliki woshivilo sheengalo shoKora KORA All-Africa Music Awards Ernest Coovi Adjovi, okwa shivifa kutya oshivilo eshi osha kalekwa manga fiyo efiku ine li shivifa.

Momushangwa womeendelelo eu tumina koikundaneki, Adjovi, odalele yaIvory Coast okwe li popila kutya oshivilo osho kwali sha teelelwa ngeno shi ningilwe moNamibia exuliloshivike twa yuka, ita shi dulu vali oku ningwa, molwaasho oilongifomwa oyo ina oku longifwa pefimbo loshivilo, ina i mangululwa i djemo moSouth Africa.

Oshivilo eshi osha kalekwa nonande epangelo laNamibia la yandja oN$21 million doku kwafela moku shi unganeka.

Adjovi oo a shivika yoo molwa oshivilo sho Miss Malaika, sha li hashi kala ko nale, ota ku hokololwa a ikilila oku futwa oimaliwa eemiliona komapangelo oilongo yaAfrica me udaneko ngaashi naana a ningila Namibia ashike oha kaleke  oivilo konima ngeenge a pewa omakwafo opashimaliwa.

Moilongo oyo omwa kwatelwa Zimbabwe noshoyo epangelo lopashitukulwa laKwazulu Natal moSouth Africa.

Pauye mwene Adjovi ota hokolola kutya okudja petameko lomwedi wa djaka ova kala tava kondjo opo ngeno va pitife oilongomwa mwa kwatelwa otenda omo ngeno ta mu ya mu ningilwe oshivilo i uye moNamibia oku dilila moSouth Africa.

Eshi ehangano olo kwali li na okuva pa nokueta ko oilongifo oyo okudja koSouth Africa la nyengwa oku i pita peekeengaba, Adjovi netanga laye ove li kwatela ko voovene, ngeno va potokonone oshinima eshi meendelelo.

Ashike navo yoo ina ava dula oku udifa ko ovanambelewa vokeengamba moSouth Africa opo ngeno oilongifo oyo i fike moNamibia omanga omafiku 20 Maalitsa inaafika.

“Onghee hano twa fininikwa konghalo, opo tu kufe etokolo olo lidjuu noku undulila komafiku okomesho oKORA All-Africa Music Awards. Nonande twa udifwa nai koshinima eshi, otuli tweli tula mo opo tu ningile oshivilo eshi moNamibia, ngaashi naana twa udanekela epangelo la Namibia

“Otwa hala yoo oku yandja ombili kwaavo va kumwa kelunduluko eli,” Adjovi ta ti.

Momafiku 21 Mai odula ya djako Adjovi opamwe no Minister yOmudingonoko neameno loushitwe Pohamba Shifeta ova shivifa kutya oshivilo eshi sha ninga eedula shi danwe, neudo ota shi ka kala moNamibia. Nepangelo laNamibia oku pitila moNamibia Tourism Board ola li la ingida kutya otali yandje oshimaliwa shifike N$21 million meyambidido loshivilo sho Kora.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here